Semafor Nedir? Ne İşe Yarar?

0
37

4390_zko_teardrop-300x1971600’lü y?llarda teleskopun ke?fedilmesi ile birlikte, i?aretle?ilen yerler aras? mesafe oldukça artm??t?r. 17. Yüz y?l?n sonlar?na do?ru Robert Hook teleskop kullanarak, haberle?meye yarayan basit bir sistem kurmay? planlam??t?r. Fakat bunu ancak 1794’te Claude Chappe gerçekle?tirebilmi?tir.Chappe’?n semaforu ise, Paris ve Lille ?ehirleri aras?nda, 230 km’lik bir mesafede do?ru olarak uzun fas?lalarla dizilmi? kuleler arac?l???yla çal???yordu.
Günümüzdeki semafor uygulamalar?; hareket ettirilebilir mekanik kollar, çubuklar ve tren yollar?nda kullan?lan i?aret vericileri örnek olarak gösterilebilir. Asl?nda semafor uygulamas?n? daha çok denizcilikte görebilir. Gemiler veya gemilerle kara aras?ndaki haberle?meyi iki elinde yar?s? k?rm?z?, yar?s? sar? birer bayrak tutan ve bunlar? Semafor Alfabesi’ne göre sallayan bir denizci taraf?ndan yap?l?r. Sallanan bu bayraklar?n her bir hareketi, alfabenin belirli bir harfine, bir numaraya ya da dikkat belirtilen bir i?arete kar??l?k gelmektedir.
Ça?r? cihazlar? bozuldu?unda ya da herhangi bir sebeple kullan?lamaz hale geldi?inde ba?vurulabilecek bir yöntem olarak hem semafor ismi, hem de kullan?m ?eklinin akl?m?zda kalmas?nda fayda vard?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.