Selülit Neden Oluşur? Nasıl Tedavi Edilmelidir?

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Selülit tedavisinde öncelikle egzersiz çok önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak selülit olu?umunu büyük ölçüde engeller. Çünkü; spor yapt???n?zda kan dola??m?n?z h?zlan?r ve kaslar gerilir. Ayr?ca yürüme yüzme gibi aktivitelerde kan ve lenf yollar? dola??m?n?da h?zland?r?r. Bunun yan? s?ra uygulayaca??n?z diyetler, beslenmenize dikkat etmekte selülit olu?mas?n? engeller. A??r? selüliti olan ki?iler ise selülit masajlar?yla selülitlerinin görünümünü azaltabilirler. Evinizde yapaca??n?z peelinglerde hem bacak ve basen bölgenizi canland?rmaya hemde selüliti yok etmeye yard?mc? olabilir. Selülit tedavisi olurken bolca su tüketmeyide unutmamak gerek. Su vücudumuzdaki toksinleri atmam?za yard?mc? olur. Selülit olu?mamas? için, bitki çaylar? tüketmek ve en do?al besinlerle beslenmek gerekir.Alkol tüketmemek gerekir.A??r? selülit olu?umunda ise doktora ba?vurmal? yada güzellik merkezlerinde selülit tedavisine ba?lanmal? bu tedavi sonuna kadar götürülmelidir. Menapoz ve hamilelik döneminde de selülit art??? görülür. Bunun için ise yine beslenmeye dikkat edilmesi gerekir. Aktarc?lardan alaca??n?z do?al ya?lar ve tuzla bacaklar?n?za ve selülit olan bölgelere seri bir ?ekilde yap?lan masajda etkilidir. Selülit olu?umunda t?bbi faktörler d???nda, ruhsal bozukluk, gerginlikte selüliti tetikler. Bu nedenle ki?i, piskolojisini bozmamal?,sinirlenmemeli buna ba?l? olarak stres yapmamal?d?r. Sonuçta her hastal???n olmasada ço?u hastal???n en büyük nedeni strestir. Ya?anan piskolojik rahats?zl?klar sadece selülit de?il birçok hastal??a davet ç?karabilir. Bu nedenle herhangi bir hastal???m?z varsa ve piskolojik olarak rahat de?ilsek, hastal???n tedavi süresince piskolojik olarakta yard?m almal?y?z. Bunu bir eksiklik yada eziklik gibi görmemeli, zihinsel rahatlama ve kolay bir ya?am olarak dü?ünmeliyiz.
faydal? bir site,te?ekkür ederim.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.