Şelaleler Vadisi: Iguazu

0
12

4390_zko_teardrop-300x197?elaleler vadisi bulundurdu?u ?elaleler bak?m?ndan dünya üzerindeki di?er özel ?elaleler ile k?yaslanmamal?d?r. Ne en büyük ne en uzun ve de en görkemli ?elale bu vadide de?il ama bu kadar çok say?da olunca çok farkl? bir hava yaratmas? buray? en özel k?lmaktad?r. ?elaleler vadisinde ziyaretçiler için su sporlar? da dü?ünülmü? bol heyecanl? ve adrenalin dolu rafting yap?lmas?, dev ?elalelerin alt?na girilip suyun h?zla üzerinize akmas? gibi imkanlar mevcut durumdad?r.?elale vadisi ad?n? Guarani dilindeki büyük su anlam?na gelen ?guazu den almaktad?r. Bu bölgede ya?murun fazla oldu?u aylarda(kas?m-mart) en yo?un su ak???n?n oldu?u ve ülkemizdeki f?rat nehri ile kar??la?t?r?nca neredeyse 20 kat daha fazla suyun akt??? söylenmekte, en iyi görüntü ve gezi için ise Brezilyadan (Arjantin ?elalelerinin görünmesi aç?s?ndan) gidilmesi tavsiye edilmektedir. Muhte?em görüntüsünün yan? s?ra ilginç hayvanlar?nda bizzat görüldü?ü tam bir do?a harikas? olan bir bölgedir.
Gidilip görülmeye en de?er yer olan ?guazu vadisi bulundurdu?u otel kafeterya ve restoranlar?yla da kalbinizi çalmakta, kebaplar?n, nargilelerin oldu?u yabanc?l?k hissi vermeyen, ?ngilizce’nin yayg?n ve son derece güvenilir bir yer olmas? mutlu ve huzur dolu tatilin asl?nda nas?l oldu?unu göstermektedir. Her bak?mdan tam bir do?a harikas? olan bölge en fazla ku? ve kelebek türünü bar?nd?ran, yabani hayvanlar?nda ya?ad??? belgesellere konu olabilecek derecede ihti?am?yla az ki?i taraf?ndan bilinen uzaklardaki 8. harika olarak sözünü etti?imiz yerdir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.