Şeker Düşmesi (Reaktif Hipoglisemi)

0
22

4390_zko_teardrop-300x197?eker dü?mesi ?ikayeti ile doktora ba?vuruldu?unda genel bir inceleme yap?lmal?d?r. Hasta doktora geni? detaylar? anlatmal?, beslenme sonucu veya iç hastal?klar sebebi ile meydana geldi?ini ö?renmelidir. Glikozla ?eker yükseltme testi yap?larak tedaviye ilk ad?m at?l?r. Kandaki ?eker artt?r?m? sonunda al?nan örnekler ve daha geç saatlerde tekrar al?nan di?er örnekler kar??la?t?r?l?r. E?er ilk örnekteki kandaki ?eker geç saattekinden fazla ise yani geç saatlerde ?ekerde a??r? azalma var ise ki?iye Reaktif hipoglisemi tan?s? koyulmu? olur. Bu ?ekilde yap?lan çal??malar hastal???n tam olarak neden kaynakland???n? bulmaya yetmez. Hasta olan ki?i için efor sarf ettiren hareketler yapt?r?l?r, beslenme tedavisi uygulan?r. Yap?lan egzersiz ve beslenme durumunda ?eker düzeyleri a?amal? olarak kaydedilir. Bulunan de?erlere göre doktor tam sebebini ve nedeni anlayacak, duruma göre ilaç verecektir.?eker testi yap?larak hastalar?n neden ?eker dü?mesi sorunu ya?ad?klar? ö?renilmeye çal???lmaktad?r. Vücuda ?eker verilmesi, kullan?lan baz? ilaçlar ile hastal???n varl??? ortaya ç?kar?lmaktad?r. Ço?u ki?i kana ?eker verilmesinden sonra ?eker hastal???na yakaland???n? söylemekte ve çevreye de bu hissi vermektedir. ?eker testi ?eker hastas? olamayan bir ki?iyi ?eker hastas? yapmaz yani bu mümkün de?il, sadece var olan hastal???n gün yüzüne ç?kmas?n? sa?lamaktad?r. ?eker hastal??? konusu ayr?ca http://www.bilgiustam.com/seker-hastaligidiyabet-nedir-belirtileri-ve-turleri-nelerdir/ bölümümüzde detayl? olarak anlat?lm??t?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.