Sedef Hastalığı(Psoriasis) Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
58

4390_zko_teardrop-300x197Pürüzsüz ten hayali olan insanlar?n kabusu olan sedef hastal???(PSOR?AS?S) deride görüntüsü ho? olmayan kal?c? izler b?rakmaktad?r. Tam olarak hastal??a neyin sebep oldu?u bilinmemekle beraber ortaya bir kaç tahmin at?lm??t?r. Uzmanlara göre sedef hastal???na beyaz kan hücrelerinde meydana gelen farkl?l?klar neticesinde deri üzerindeki ölü hücrelerin h?zl? bir ?ekilde dökülmesi ve aç?k deri izleri b?rakmas?ndan dolay? oldu?u varsay?mlar aras?ndad?r.Sedef hastal??? k???n hastaya daha çok zorluk çektirmekte, güne? ve nemden uzak kalan ciltte alevlenmelere neden olmaktad?r. Sedef hastal??? aileden gelebilir ve ya bir anda ki?ide meydana ç?kabilir bir durumdur. Hastal???n ki?iden ki?iye bula?mas? söz konusu de?ildir. Sedef hastal???n?n boyutlar? ve derecesi her hastada ayn? de?ildir. Hastal?k ba?larken deride k?rm?z?ya benzer lekeler olu?turur ve zamanla bu lekeler üzerinde beyaz pullar meydana gelir. Ad?n? bu lekelerden alan sedef hastal??? vücutta deri üzerinde genellikle ayn? bölgelerde görülmektedir. Koltuk altlar?nda saç derisinde, s?rt ve cinsel bölgelerde, dirseklerde çok s?k görülmektedir. Yay?lma durumu da bu bölgelerde olup hep ayn? yerlerde meydana gelmektedir.
1-Antralin; derideki sedefli bölgenin kal?nl??? ile oynanarak incelmesi sa?lan?r. Sedef hastal???n?n tan?s? koyulurken hastan?n saç derisi ve t?rnaklar?ndan muayene edilir. Tan? sonucunda biyopsi al?n?r ve hastal???n boyutu ölçülür. Tedavi yöntemleri farkl? seçeneklere sahiptir, hastal???n boyutuna göre ki?inin ya??, saç uzunlu?u, ?ikayet bölgesine göre farkl? teknikler uygulan?lmaktad?r. Genel olarak sedef hastal???n?n tedavisinde güne? ???nlar?na ihtiyaç vard?r. Pullanmay? azaltmak için D vitamini içeren kremler kullan?l?r. Kremler sürüldükten sonra güne? ile D vitaminine dönü?mesi için ultraviyole ???nlar?na tabi tutulur.
Di?er tedavi yöntemleri ise;
2-D vitamini tedavisi; yapay güne? ???nlar? ile deriye D vitamini emdirilir.
3-Puva; geçici ve riskli bir yol olan bu tedavi yine yapay güne? ???nlar?na maruz b?rak?larak psorelen denilen bir ilaç ile tedavi uygulanmas?d?r. Hastal???n tedavi süresi de uzundur. Yakla??k 3 ay süren 20-25 seansl?k bir süreçtir.
4-I??k tedavisi; Güne? ve yapay ???nlardan faydalan?larak yap?lan basit tedavi yöntemidir.