Sayılar ve Çocuklar

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Peki nedir bu say?lar, rakamlar, nas?l ö?retilmeli. Ö?rencilerinin Georges Ifrah’a ‘nereden geliyor bu say?lar?’ sorusunu sormas?, Ifrah’? 20 y?ll?k bir ara?t?rmaya götürmü?. ?lk olarak M?s?rl?larla ortaya ç?kan rakamlar önceleri bir tane çocuk çizme ?eklinde ya da 2 tane a?aç çizme ?eklinde kendini gösterirken, bir süre sonra i?aretlere ihtiyaç duyuyorlar. P?aget çocuklar?n 7 ya??na kadar say? kavram?n?n içeri?ini anlamad?klar?n? soyut k?s?mda tak?ld?klar?n? söylemi?tir.
Say? kavram? asl?nda birebir e?le?me olarak anlat?ld???nda ve sabit art??? say? korunumunu gördü?ünde çocu?un soyut bir olguyu somuta çevirdi?ini biliyoruz. P?aget’in tam tersine Gelman ve Gallistel okul öncesi dönemde çocuklar?n say? kavram?n? alg?layabildiklerini savunuyorlar. Gelman 3 ya? ve üstü çocuklarda say? sayman?n kendili?inden ortaya ç?kt???n? söylüyor.
Asl?nda say?lar?n bir ritimden ibaret oldu?unu söylesek çok do?ru söylemi? oluruz. Her zaman matemati?in ezberden uzak bir dü?ünme sanat? oldu?unu söylüyoruz. O halde çocu?un ezbere 100’e kadar saymas?, kar??l???n? bilerek 3’e kadar saymas?ndan önemsizdir. Çocuk nas?l bir ?ark?n?n ritmini sesiyle ifade ediyorsa, say?lar?n ritmine de o ?ekilde uyum sa?lamal? ve say?lar? da o ritimle söylemelidir.
Sayma beraberinde toplama, ekleme, art?rma ?eklinde kendini gösterecektir. Gruplama, s?n?fland?rma yine saymaya ba?l? olarak hemen geli?tirilebilecek konulardand?r.