Satrançta Analiz Yeteneğimizi Nasıl Geliştirebiliriz?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Öncelikle ?u haylaz beynimizin temel çal??ma sistemine bir göz atarak i?e ba?layal?m. Evet, Evet yanl?? okumad?n?z haylaz dedim çünkü beynimiz çok tembel bir organd?r. Bu da beynimizin temel çal??ma prensiplerinden birisi olan beynin kolay olan? seçmesine dayan?r. Peki, böylesine haylaz bir beynin, satrançta o kadar derin analizleri yapmas?na ne demeli? ??te orada i?in içine beynimizin di?er bir çal??ma prensibi girer.Beynimiz ö?renmeye aç ve sürekli geli?en bir yap?da çal???r. Yani beynin besini bilgidir diyebiliriz. Bu da beynin e?itilebilmesini olanakl? k?lar. Beynimizin içgüdüsel olarak kolay olana yönelmesine ra?men içinden ç?k?lmaz analiz ve hesaplamalara dalmas?n? basitçe ?öyle aç?klayabiliriz; örne?in hiçbir hayvana ak?ama kadar çal???rsa sonucunda saman ile ödüllendirece?inize inand?ramazs?n?z dikkatinizi çekerim burada ko?ullanmadan bahsetmiyorum. Ancak insan beyni güdülerine hükmetme becerisine sahiptir ve ortada somut bir ödül olmamas?na kar??n çal??mas?n?n sonucunda ödüllendirilece?ini bilerek çal???r.
Satranc?n beyinle olan dostlu?u da tamda burada ortaya ç?kar. Satranç e?itime aç?k olan beynimizin zoru yapmadaki ve kolay ama zararl? olan? reddetmedeki becerisini geli?tirerek di?er gündelik aktivitelerimiz içerisinde de insanlara uyu?uk ve tembel bir beyin ve bireyden ziyade daha zinde ve yüksek performansta bir çal??ma vaat eder.
Satranç oynamay? seviyorum, orta düzeyde de bir oyuncuyum ancak analizlerimi 2-3 hamleden ileriye götüremiyorum…
Bu cümleyi birçok satranç oyuncusundan duymu?uzdur ve muhtemelen sende bu cümleyi içinden defalarca tekrarlam??s?nd?r. Peki, bunun için ne yapabiliriz? Satranç dünyas?ndaki büyük ustalar?n 15-20 hamleye varan analizlerinin alt?nda yatan s?r ne?