Satranç’ın Bulunuşu, Tarihçesi ve Felsefesi

0
71

4390_zko_teardrop-300x197?lk olarak satranc?n ortaya ç?k?? hikâyesini aktararak satranca bak???n?z? de?i?tirmek istiyorum. Rivayete göre kral?n biri emri alt?ndakilerden bir oyun yapmalar?n? ister ancak bu oyunun s?radan olmamas?n? ve bir ders verir nitelikte olmas?n? istedi?ini de ekler. Bunun üzerine vezirlerinden biri satranc? icat ederek kral?n huzuruna ç?kar. Niyeti bu oyunla krala adamlar? olmadan tek ba??na bir hiç oldu?u ve onlars?z hiçbir i? yapamayaca??n? anlatmakt?r. Kral bu oyunu ve vezirin bu yakla??m?n? be?enir ve dile benden ne dilersen diyerek veziri ödüllendirmek ister. Vezir hâlâ kral?n almas? gereken dersi almad???n? dü?ünerek sadece bir miktar bu?day istedi?ini belirtir ancak bunu satranç tahtas?ndaki 1. Kareye 1 bu?day, 2. Kareye 2 bu?day, 3. Kareye 4 bu?day… ?eklinde bir sonraki karede bir önceki karenin içindeki bu?day tanesi say?s?n?n iki kat? olacak ?ekilde istedi?ini söyler. Kendisi gibi ulu ve zengin bir kraldan böyle ucuz bir istekte bulundu?u için sinirlenir ve hesaplay?n bir tek tane dâhi fazla vermeyin der. Adamlar? hesaplamaya ba?larlar ilk karelerde sorun yoktur 1,2,4,8,16,256… derken son kareye ula?t?klar?nda bu i?in ?akas?n?n olmad???n? vezirin istedi?i bu?day miktar?n?n günümüz ülkemizin binlerce y?ll?k bu?day üretimine denk geldi?ini anlarlar ve kral gereken dersi alm??t?r.Satranç hayat ile o kadar ilintilidir ki satrançta ilerleme kaydeden bir birey hayat sahnesinde de olaylar? do?ru de?erlendirerek karar verme aç?s?ndan insanlar?n onlarca ad?m önünde olacakt?r. Satrançta basit gibi görünen bir hamle 3-5 hamle sonras?nda veya oyun sonunda çok de?i?ik pozisyonlara neden olabilmektedir. Aynen hayatta da ald???m?z önemsiz gibi görünen kararlar ilerde bizim ya?am?m?z? tamamen etkileyecek seçimler olabilir. Tüm bu nedenlerden dolay? ?öyle diyebiliriz; ‘satranç insana resmin bütününü görmeyi ö?retir.’
Son olarak söylemek istedi?im çocuklar?m?z?n ve gençlerimizin ülkemizin gelece?inde büyük ba?ar?lara imza atmalar? ad?na satranc? sevdirmeli ve bu sporun geli?mesine katk? sa?lamal?y?z.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.