Satış Temsilciliği Nedir?

0
31

4390_zko_teardrop-300x197?smi son y?llarda oldukça s?k bir biçimde an?lmaya ba?lanan sat?? temsilci?i, Türkiye’de özellikle uluslar aras? boyutlarda etkin bir ?ekilde çal??an, dev kozmetik ?irketleriyle tan?nmaktad?r.Sat?? temsilcili?ini üstlenen ki?i, ba?l? oldu?u ?irketle bir anla?ma yapar ve o ?irketin ürünlerini çevresine pazarlamaya ba?lar. Sat?? temsilcisi her satt??? üründen belli bir komisyon sa?lar ve böylece de kazanç sa?lam?? olur. Özellikle toplumsal alanda çevresi fazla olan ki?ilerin ra?bet göstermi? oldu?u sat?? temsilcili?inde, sat?? temsilcisi tüketici ve üretici aras?nda hizmet ve mal trafi?ini sa?lamakla görevlidirler.
Sat?? temsilcili?inde ?irketle anla?ma yapan ki?i, anla?madan sonra ?irketi temsil etmekte ve bu nedenle anla?m?? oldu?u ?irketin ürünlerini tüketiciye en iyi ?ekilde tan?tmak ve satmak zorundad?r. Yani burada sat?? temsilcilerinin as?l görevi, üretici ve tüketici aras?nda arac?l?k yaparak üreticinin ürününü, tüketiciye pazarlamakt?r. Sat?? temsilcilerinde bir tak?m özelliklerin bulunmas? gerekmekte ve bu özellikler sayesinde temsilci ba?l? bulundu?u ?irketi en iyi ?ekilde temsil etmektedir. Bu özelliklerden ?üphesiz olarak en önemlisi ise, ikna yetene?idir. Temsilci, ürünü tan?tmak ve pazarlamak için ikna yetene?ini kullanmakta ve böylece ürünü pazarlayarak hem kendi hem de ?irket kazanmaktad?r.

Hem ?irketin hem de sat?? temsilcisinin kazanm?? oldu?u sat?? temsilcili?inde, hemen hemen her sektörden ürün sat??? yap?labilmektedir. Çal???lan sektörlerde ise, çal??ma ?artlar? ve ortam? de?i?mektedir. Bu ?artlar ve ortam sektörün özelliklerine göre belirlenir. Bu durum örnekle aç?klanacak olunursa, in?aat sektöründe sat?? temsilcili?i yapan bir ki?iyle t?p sektöründe sat?? temsilcili?inin çal??ma ortamlar? ve ?artlar? birbirinden farkl?d?r. ?n?aat sektöründe ki?i in?aat sahalar? ve in?aat ?irketlerinin ofislerinde temsilcilik i?ini yürütürken, t?p alan?nda bu temsilcili?i yürüten ki?i hastanelerde ve kliniklerde i?ini yürütmektedir. Bu çal??ma türünün en çok bilindi?i olan kozmetik sektöründe ise, sat?? temsilcisi kad?nlar?n oldu?u her yerde i?ini yürütebilme özelli?ine sahiptir.