SAT ve SAS Komandoları

0
29

4390_zko_teardrop-300x197SAS’lar su alt?ndaki tehlikelere kar?? genelde donanmaya ait araçlar?n güzergah?ndaki may?n ve benzeri patlay?c? maddelerin imha edilmesinde, deniz ç?karma araçlar?n?n k?y?ya güvenle ula?mas?nda, plajlar?n ve s?? sular?n temizli?inde(balistik) görev yapan son derece önemli birimlerdir. Su alt?ndaki de?i?ebilen ko?ullara hemen ayak uydurabilen, fiziksel olarak yeterli bir vücuda sahip ve h?zl? dü?ünüp h?zl? karar veren so?uk kanl? insanlardan seçilmektedir. Bu ?ekilde may?n temizleme, su alt? savunma gibi görevleri üstlenen ba?ka bir birli?in olmamas? da SAS komandolar?n?n özel olmas?n? ve görevlerinin ne kadar önemli oldu?unu göstermektedir.SAT’lar genelde taarruz ad? ile an?lsa da istihbarat toplama, görsel alma, bilgi edinme gibi görevlerde aktiflerdir. Her hangi tehditlere kar?? tehlikeyi ortadan kald?rma, yabanc? limanlarda kontrol sa?lama, rehin al?m ve kaç?r?lma durumlar?na müdahale gibi tehlikeli ve sivil hayat?n?n riske girdi?i durumlarda da görev almaktad?rlar.
SAT Komandolar? ayn? zamanda Amfibi Harekat için (ç?karma) çok önemli görevler üstlenmektedirler. Hücum botlar?n?n gidece?i bölgelerdeki tehlikeleri ortadan kald?rma, durum bilgisi verme, ç?karmaya destek olma gibi görevleri yerine getirmektedir.
SAT komandosu vatan? için her an can?n? feda etmeye haz?r, yaln?z kalma, karanl?k, yükseklik gibi korkulu durumlardan rahats?zl?k duymayan, h?zl? dü?ünen ve karar vereni fiziksel anlamda yeterli ve sab?rl? ki?ilerden seçilmektedir. Ülke olarak gururumuz olan SAT VE SAS komandolar?n?n günümüzde de terör ve korsanl?k olaylar?ndaki ba?ar?s?n? tüm dünya bas?n? yak?ndan izlemi? ve etkilenmi?tir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.