Sars Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197SARS öksürük ile ba?layarak, yüksek ate?, titreme a??r? terleme gibi virüs hastal?klar?n?n genelde yapt??? belirtileri göstermektedir. Hasta ba? a?r?s? ve titremenin yan?nda solunum güçlü?ü çekemeye ba?larsa en k?sa zamanda solunum cihaz?na ba?lanmal? ve gerekli tedavilere ba?vurulmal?d?r. Hastan?n bulundu?u alanda kesinlikle hava solunmamal? gerekli tedbirler al?nmal?d?r. Hastan?n bulundu?u odada birkaç defa öksürmesi oradaki herkese virüsü bula?t?rmaya yetecek kadar etkilidir.Tedavi edilecek olan hastalara sars ad?na özel bir tedavi yöntemi uygulanmamaktad?r. Henüz sars virüsüne kar?? geli?tirilmi? bir ilaç olmay?p zatürre hastalar?na uygulanan tedavi yöntemleri uygulanmakta, antibiyotik, antiviral verilmekte, gerek duyuldukça intravenöz s?v?lar ve oksijen verilmektedir.
Ta??y?c?ya gerek duymadan da uzun süre ya?ayan sars virüsü(coronavirus) bu özelli?i ile bula?ma etkisini kuvvetlendirmektedir. Yap?lan baz? ara?t?rmalarda sars virüsünün Dünya üzerinden de?ilde uzay yolculuklar?ndan dünyaya geldi?i söylenmektedir. Dünyada bulunan ve genelde hayvanlarda görülen virüslere göre çok farkl? genetik yap?ya sahip olan coronavirus dünyadan uzaya gitmi? orada evrimle?ip tekrar dünyaya gelmi? olmas? yap?lan ara?t?rmalar sonucundaki tahminlerdir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.