Şarj Edilebilir Piller

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Peki bu pilleri normal pillerden ay?ran özellikler nelerdir, nas?l çal???rlar???in temeline indi?imizde elektrokimyan?n temel anahtar?n? oksidasyon ve redüksiyonun olu?turdu?unu görürüz. Herhangi bir malzeme okside oldu?u zaman elektron kaybederek art? (+) ile yüklenir. Yani normalden daha yüksek bir oksidasyon düzeyine geçmi? olur. Yine benzer bir ?ekilde, redükte olan bir madde de elektron kazanarak (-) i?le yüklenir. Bu sayede oksidasyon düzeyini dü?ürülmü? olur.
Örne?in; elimizde bir A maddesi olsun. Bu madde kolayl?kla elektron kaybedebilir bir madde olsun. Bir di?er maddemiz olan B maddesi de elektron kazanmay? seven bir madde olsun. Bu iki madde herhangi bir elektrolit içerisine yerle?tirildi?inde A’dan B’ye do?ru bir devre olu?acakt?r.
?arj edilebilir piller, de?arj olurken normal piller gibi çal???rlar. Ancak pil, ?arj edildi?inde elektronlar, de?arj?n ters yönüne do?ru hareket ederler, ta ki pil tekrar dolana kadar. Bu sebeple elektronlar B’den A’ya do?ru dönmeye zorlanm?? olurlar ve normalde elektron kaybetme e?iliminde olan A maddesi redükte edilerek elektron kazand?r?l?r ve pil tekrar kullan?labilir hale getirilir.
?arj edilebilir pillerin avantajlar? nelerdir?
?arj edilebilir pillerin en önemli avantaj? asl?nda evsel at?k miktar?n? azalt?yor olmas?d?r. Her y?l yakla??l 15 milyon civar?nda çöpe at?lan tek kullan?ml?k pillerin çevreye verdi?i zararlar ?ark edilebilir piller sayesinde azalt?lm?? olur. Özellikle kur?un, civa gibi a??r metal içermeyen maddelerden üretilen Ni-Mh (Nickel-Metal Hydrade) piller en ekolojik olanlar?d?r.