Şarbon Hastalığı(Anthrax) Nedir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197?arbon hastal??? belli kesimlerde yayg?n olabilece?i gibi herhangi bir insan? beklenmedik bir yerde de bulabilir ve hasta olmas?na sebep olabilir. Genelde hayvanc?l?k ile u?ra?an insanlar?n yakaland??? bu hastal?k, köylerin d???nda veterinerlik merkezlerindeki çal??anlar?, deri i?letmeleri, yüncülük gibi alanlarda çal??an ki?ilere de bula?maktad?r.?arbon mikrobu bula?an ki?i bunu an?nda anlayamaz. Hastal?k 6-7 gün sonra deride kabarc?k olu?turarak ilk gözle görülür belirtisini ortaya ç?kar?r. Sinek ?s?r???na benzer bu kabar?kl?k tedavi edilmez ise, baloncuk halini alarak daha da ilerlemeye ba?lay?p kara lekeler olu?turur. Bu belirtilere ra?men tedavi edilmeyen ?arbon hastal??? duruma göre ölüm ile sonuçlanabilir.
Hastal?k deri, ba??rsak ve akci?er ?arbonu olarak 3 farkl? bölgede incelenir. Deri ?arbonu, basit olarak yukar?da bahsetti?imiz kabarc?klarla ba?lar ve ilerde baloncular olu?turur. en hafif seyri bu türdür. Ba??rsak ?arbonu, ba??rsak bölgelerindeki organlar? etkileyerek bulant? kusma ile kendini gösterir, ilerledikçe kan zehirlenmesi,kanl? kusma, kanl? idrarla devam eder. Ba??rsak ?arbonunda hastalar?n %50 gibi yüksek bir oran? kaybedilir. Akci?er ?arbonu en tehlikeli ve ölümle sonuçlanan türüdür.Grip gibi ba?lar fakat o ?ekilde bitmez. Bu türü neredeyse tüm hastalarda ölüm ile sonuçlan?r.
En çok kullan?lan tedavisi antibiyotiklerdir. Hastal???n bula?t?ktan sonra ilerlemesi tedaviyi imkans?z k?lmaktad?r. Erken te?his her hastal?kta oldu?u gibi bu durumda da çok büyük öneme sahiptir. Yap?lmas? gereken en do?ru ad?m bu hastal?ktan korunmakt?r. ?arbonun te?his edildi?i hayvanlar kireç içine gömülmeli, temas etti?i her ?ey yak?lmal?, a??lar yap?lmal? hatta gerekirse bölge karantina alt?na al?nmal?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.