SAR Değeri Nedir? Cep Telefonlarındaki SAR Değeri Kaç Olmalıdır?

0
61

4390_zko_teardrop-300x197Cep telefonlar? üzerinden gitmek gerekirse, bu elektromanyetik dalgalar?n insan vücuduna etkisi ?u ?ekilde gerçekle?ir. Cep telefonlar? bilindi?i gibi baz istasyonlar? ile etkile?im halindedir. ??levini yerine getirebilmesi için bu baz istasyonlar? ile bizim göremedi?imiz bir ?ekilde, bu dalgalar arac?l???yla ileti?ime geçerler. Bu dalgalar?n aç??a ç?kmas? da vücudun ve özellikle insan beyninin ?s?s?n?n artmas?na sebep olur. Bu ?s? art??? da vücut ve beyni olumsuz etkiler. ??te bu yüzden devletler taraf?ndan standartlar getirilmi? ve bu standartlar? yakalayamayan cihazlar?n sat???na yasaklar koyulmu?tur.Standartlar?n d???nda bulunan SAR de?erlerinin insan vücuduna k?sa zaman zarf? içinde ?öyle etkiler yapar: Görü? mesafesinin azalmas?, halsizlik, stres, haf?za zay?fl?klar?, hamile bayanlar için dü?ük riski, dikkat eksikli?i, ba? a?r?s?, tümör riski ( özellikle beyin tümörü ), duyma bozukluklar?. Uzun vadede ise erkeklerde sperm say?s? ve kalitesini olumsuz etkiler ve insanlarda yüksek tansiyon, ba????kl?k sistemi bozuklu?u, lenf kanseri, gen bozukluklar?na sebep olur.
SAR de?eri, cihazlar?n laboratuvar ortam?nda özel modellemeler yoluyla ve robotlar arac?l???yla ölçülür. Böylece 1 kilograma kaç elektromanyetik dalga dü?tü?ü hesaplan?r. Ortaya ç?kan de?er Watt/kg. olarak ortaya konur. Dünya üzerinde bu de?ere ili?kin en kabul gören 2 standart vard?r. Birisi bizim de kabul etti?imiz AB taraf?ndan ortaya konan standartt?r. AB standartlar?na göre SAR de?eri cihazlarda 2 W/kg.’ d?r. Di?er standart ise ABD’ nin ortaya koydu?u ve 1.6 W/kg. olarak belirledi?i standartt?r. Tabi bu rakamlar üst limitlerdir. Halk sa?l??? için 0.08 W/kg. uygun görülmekte ve önerilmektedir. Bu de?erin üstü tehlikeli görülse de cihaz üretiminde belirlenen standartlar hala zorlanmaktad?r. Cep telefonlar?ndaki SAR de?erlerine bakt???m?zda durum ortaya aç?kça konmaktad?r.
??te baz? cep telefonlar?n?n SAR de?erleri ?öyledir:(Dü?ük de?er daha zarars?z demektir)
MODEL-SAR DE?ER? ( W/kg. )
Sony Xperia S – 0.78
Sony Xperia P – 0.78
Sony Ericsson Xperia Arc S – 0.66
Sony Ericsson Xperia Arc – 0.66
Sony Xperia U – 1.65
Sony Xperia Sola – 1.25
Samsung GT-i9001 Galaxy S Plus – 0.346
Samsung GT-i9100 Galaxy S II – 0.338
Samsung GT-i9003 Galaxy S – 0.31
Samsung GT-i9250 Galaxy Nexus – 0.30
Samsung GT-i9300 Galaxy S III – 0.21
iPhone 4S – 0.99
iPhone 4 – 0.93
iPhone 3G – 0.56
HTC Desire HD – 0,826
HTC ChaCha – 0,822
HTC Desire – 0,752
HTC One S – 0.69
HTC One X – 0.68
BlackBerry Bold 9790 – 1.56
BlackBerry Curve 3G – 9300 1.42
BlackBerry Bold 9700 – 1.36
BlackBerry Curve 9320 – 1.24
BlackBerry Curve 9360 – 1.22
Nokia Lumia 710 – 1.30
Nokia N77 – 1.28
Nokia 808 PureView – 1.23
Nokia C6 RM 624 – 1.21
Nokia C3 RM 640 – 1.18