Şaperon Molekülü Ve İnanılmaz Görevleri

0
34

4390_zko_teardrop-300x197?aperon proteinlere ?ekil vermektedir. Proteinlerin görevlerini yerine getirebilmesi için üç boyutlu ?ekle sahip olmas? gerekmektedir. Bu a?amada bir heykeltra? gibi çal??an ?aperon hayati öneme sahiptir.?aperonlar?n hücre içindeki görevlerini sayacak olursak;
1- Ribozomda üretilen proteinlerin zamans?z k?vr?lmalar?na engel olmaktad?rlar. Proterinler do?ru yer ve zamanda ?aperon sayesinde katlan?rlar.
2-Hücrede yanl?? ?ekilde katlanm?? proteinler vard?r. ?aperon bu yanl?? katlanm?? olan proteinleri görerek onlar? düzeltir
3-Baz? onar?lmas? ya da düzeltilmesi mümkün olmayan proteinleri parçalar ve ortamdan atar. Bu ?ekilde hücrenin zarar görmesini engeller.
Hücrelerimizde tüm yap? ta?lar?n?n eksiksiz ve do?ru bir ?ekilde çal??t???n? ancak ?aperonlar?n eksik ya hatal? çal??t???n? dü?ünecek olursak, bu sistemin durma noktas?na geldi?ini görürüz.Böylede hücredeki var olan canl? durum hücrenin ölmesiyle son bulmaktad?r.
Sonuç olarak hücredeki her bir molekülün belli görevleri vard?r. Bu görevlerdeki en ufak bir aksama bile hücredeki canl?l?k durumunun ölüme dönü?mesine yol açabilmektedir. Birço?umuzun ad?n? ilk kez duydu?u bu hayati molekül gibi hücrede birçok molekül bulunmaktad?r. Çünkü vücudumuzda yakla??k otuz bin farkl? protein bulunmaktad?r. Bu proteinlerin sadece %2 sinin görevi tam anlam?yla ö?renilebilmi?tir. Bu da gösteriyor ki; canl?l?k için hücrede her ?eyin eksiksiz, haz?r ve mükemmel olmas? gerekmektedir.