Sakarya’da Turizm

0
19

4390_zko_teardrop-300x197Marmara bölgesinin en do?usunda yer alan Sakarya ilinin kuzeyinde, Karadeniz bulunur. Kocaeli(?zmit), Bilecik, Düzce, Bolu illeri Sakarya’n?n s?n?r kom?ular?d?r. Sakarya co?rafi konumu neticesinde bir köprü gibi tüm geçi? yollar?n?n üstünde bulunur.MÖ’ye dayanan Sakarya tarihinde bir çok uygarl??a rastlan?r. Frigler, Persler, Mekodonlar, Bithynia Krall???, Romal?lar, Bizansl?lar, Selçuklular ve Osmanl? döneminde Sakarya yerle?im merkezi olmu?tur. Sakarya ismini Erenler ilçesinde bulunan Sakar Dede isimli evliyadan alm??t?r. Adapazar? isminin ise; eski dönemlerde iki akarsu aras?nda kalan ve bir ada görünümü veren yerle?im merkezinde kurulan pazara gelen köylülerin söyleyi?lerinden geldi?i söylenir.
K?saca tarihini ele ald???m?z Sakarya, çe?itli kültürel dokular?n bir araya gelmesiyle meydana gelmi?tir. Bu kültürel dokunun yan?nda Sakarya’n?n do?al güzellikleri saymakla bitirilemeyecek kadar çoktur.
Sakarya ilini turistik aç?dan ele ald???m?zda do?al güzellikleri ve kültürel dokusu ön plana ç?kmaktad?r. Turizm potansiyelini olu?turan bu etkenlerin beraberinde olu?an alternatif turistik faaliyetlerle de Sakarya ili turizmine katk? sa?lamaktad?r.
Sakarya ilinin ba?l?ca do?al güzellikleri s?ralayacak olursak; Sapanca Gölü, Akyaz? Kapl?calar?, Sakarya ?l Ormanlar?, Çi?dem Yaylas?, So?ucak Yaylas?, Poyrazlar Gölü, Yeni Mahalle(Sakarya nehri a?z?), Acarlar Longozu(Su basar orman), Maden Deresi ve e?siz kumuyla alabildi?ine Karadeniz sahilini sayabiliriz.  Sakarya bu do?al güzellikleriyle hem do?a tutkunlar?na muhte?em güzellikler sunmakta hem de ?ifal? kapl?calar?, nefes açan yaylalar? ve kumuyla sa?l?k turizm aç?s?ndan da potansiyel olu?turmaktad?r.  Bunlar?n yan?n da sayamad???m?z daha bir çok güzelli?i ile ziyaretçilerini bekleyen Sakarya’n?n do?al zenginli?i ilin turizm faaliyetlerinin büyük k?sm?n? kapsar.