Rüyalarda Görülen İcadlar, Buluşlar ve Keşifler

0
52

4390_zko_teardrop-300x197Rüyalar?ndan hareket ederek baz? icatlarda bulunan bilim adamlar?n? inceleyecek olursak;Niels Bohr
Günümüzde hale incelemeler yap?lan ilk modern atom modelini bulmu?tur. Rüyas?nda Niels Bohr kendisini güne?in k?zg?n gazlarla dolu merkezinde durdu?unu görmü?tür. Gezegenler ise ince ba?larla ba?land??? güne?in etraf?nda dönmekteydi. Her gezegen Bohr’un yan?ndan geçerken ses ç?kart?yordu. Sonra güne?te bulunan k?zg?n gazlar birden so?umaya ba?lad? ve gazlar kat? bir hal ald?. Bu rüya ile birlikte Bohr, Güne? Sistemi ve atom aras?ndaki benzerlikler üzerinde durdu. Ara?t?rmalar?n? geni?leterek Kuantum Kuram? üzerinde çal??malar yapt?.Kuantum fizi?inin geli?mesinde ba? rol oynad?.
Friedrich August Kekule
Bir gün kendisini iskemlesini ate?e do?ru çevirip uyumu?tur. Rüyas?nda küçük atomlar? sürekli hareket halinde görmü?tür. Atomlardan ba?ka e?ilip bükülen zincirleri görmü?tür. Rüyas?nda gördü?ü y?lan a?z?na kuyru?unu alm??t?. Halka haline gelen y?lan Kekule nin önünde dönmeye ba?lam??t?r. Kekule bu rüyas? sayesinde halka formülünü ke?fetmi?tir. Benzen’in alt?gen yap?s? olarak bilinen bu formül organik kimyada moleküler yap?lar? aç?klamada kullan?lmaktad?r.
Elias Howe
Amac? diki? makinesi i?nesini ke?fetmekti. Bu amaçla bir çok çal??ma yapm?? fakat ilk yapt??? ignelerde delik i?nenin ortas?nda oldu?u için bir türlü amac?na ula?am?yordu. Bu konuyu kafas?na çok takan Howe bir gün rüya gördü. Rüyas?nda vah?i bir kabileye esir dü?mü?tür. Kabile reisi kendisini ça??r?yordu. Kendisine diki? makinesini bir önce yapmas?n? emretmi?ti. E?er k?sa bir süre içinde bu makine bitirilmez ise , kabile reisi taraf?ndan öldürülecekti. Elies Howe bu durum kar??s?nda çok korkmu?tu. Korkudan titreyen Howe bir an önce bir ?ey yapmal?yd?. Akl?na bir ?ey gelmiyordu. Bir süre sonra kabiledeki ki?iler Howe’nin etraf?nda topland?. Art?k ölüm vakti gelmi?ti. Ellerinde m?zraklarla Howe yi öldüreceklerdi. Howe bu m?zraklara dikkatli bir ?ekilde bakt???nda çok önemli bir yap? gördü. M?zraklar?n uçlar?nda göz ?eklinde delikler vard?. Sonras?nda rüyas?ndan uyand?. Rüyadan uyand???nda deli?i inenin ucuna koymas? gerekti?ini anlad?. Bu i?ne yap?s?n? bir an önce uyarlad?. Diki? makinesine denedi?inde bu bulu?un ba?ar?l? oldu?unu görmü?tür.
Otto Loewi
Loew?’nin  sempatik ve parasempatik sinir uyar?lar? üzerinde çal??malar yapm??t?r. Çal??malar? sonucunda sempatik ve parasempatik sinir uyar?lar?n?n sinirin girdi?i maddeye aktar?ld???n? görmü?tür. Ancak bunu ispat edebilecek bir metot bulamam??t?r. Bir ispat yöntemi arad??? zorlu günlerde önemli bir rüya görmü?tür. Rüya gördü?ü olay? hemen laboratuvar?nda uygulamaya ba?lad?. ?ki adet kurba?ay? öldürerek onlar?n kalplerini ald?. Kurba?a kalplerinin birisinin sinirini ç?kart?rken di?erinin sinirlerine dokunmam??t?r. ?lk kalbin yava?lat?c? sinirini uyard?. Kalp yava? yava? atmaya ba?lam??t?. Bu kalp içinde tuzlu su bulunmaktayd?. Bu tuzlu suyu alarak sinirleri temizlenmi? olan kalbe aktard?. ?kinci kalp bundan etkilenerek sanki kendi yava?lat?c? siniri uyar?lm?? gibi yava? atmaya ba?lad?. Ayn? olay? h?zland?r?c? sinirleri kullanarak denedi. Ve bu metot sayesinde sinirleri uyar?lan kalbin at??lar?n?n de?i?ti?ini gördü. Bu ?ekilde ortaya att??? dü?üncesini belli bir temele dayand?rm?? oldu.