Rüya Nedir? Neden Rüya Görürüz?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197?nsan vücudu günün sonunda yorgun dü?erek iç organlar?n ve bünyenin tam anlam?yla zay?flamas? sonucu halsizlik ve uyku ile birlikte yar? uyan?k ?ekilde hayaller görür. Bunlar?n tamam?n?n dü?üncelerinizle harmanlanmas? olay?d?r rüyalar?m?z. Daha net bir ?ekide ifade edecek olursak gün içinde ya?ad?klar?n?z ana merkeze ula?t???nda uyku an?nda sizler bunu harmanlayarak hayal ?eklinde görüyorsunuz. Yap?lan ara?t?rmalar görülen rüyalar?n birço?unun unutuldu?unu ve yaln?zca bizleri üzen ya da çok etkileyen hayallerin hat?rland???n? ortaya koymu?tur.Neden Rüya Görürüz?
Arkada?lar,az önce de küçük bir k?s?mda belirtti?im gibi rüyalar asl?nda tamamen bizlere ait ve bizim olu?turdu?umuz hayal ürünleri.
Gün içerisinde örne?in; büyük bir tart??ma ya?ad?n?z ya da sizi çok üzern bir olay oldu rüyan?zda bunu görüp ya da olay? kendi kafan?zda ?ekillendirdi?iniz ?ekilde yans?tman?z mümkün. Tabii ki direkt olarak size ba?l?d?r diyemem ancak bilinçalt?n?z ve ya?ad???n?z olaylar uyku an?nda da pe?inizi b?rakmayacakt?r. Günde çok yorgun olmad???m?z ve bitkin dü?medi?imiz anlarda 4 ila 7 rüya gördü?ümüz yap?lan ara?t?rmalar aras?nda. Ancak bu rüyalar?n sadece bizi en çok etkileyen k?sm?n? ve çok az?n? hat?rlar?z. ?stisna durumlar elbette mevcut rüyas?n?n tamam?n? hat?rlamak abes bir durum de?il…
Ço?u zaman ?u durumla kar?? kar??ya kalm??s?n?zd?r,ben bugünü bir yerden hat?rl?yorum. Baz? ara?t?rmalar önsezi do?rultusunda rüyalar?n varl???n? kan?tlam?? ve bu olay mutlaka sizin de ba??n?za gelmi?tir. Gördü?ünüz rüyalar? hat?rlamaz fakat gün içinde ben bunu nerden hat?rl?yorum demi?sinizdir.
Rüyalar?n?zda kayg?lan?p,s?k?labilir,sürekli birilerinden kaç?p ko?amayabilir ve buna benzer s?k?nt?lar ya?ayabilirsiniz. Bu gibi durumlar genellikle s?k?nt?l? bir dönem geçirdi?inizde ve negatif olaylar?n üzerinize daha çok yo?unla?mas? nedeniyle gerçekle?ir.