Ronnie James Dio Kimdir?

0
22

4390_zko_teardrop-300x197Dio, 10 Temmuz 1942 tarihinde, Portsmoth, New Hampshire, A.B.D.’de dünyaya gelmi?tir. As?l ismi Ronald James Padavona olan Dio, ?talyan as?ll? bir ailenin tek çocu?udur.Müzikle erken tan??an Dio, lise y?llar?nda, rock müzikle yüz göz olmadan önce trompet ve korno çal?yordu. Lise y?llar?nda dahil oldu?u The Vegas Kings adl? grupta bas gitar çalan Dio, k?sa sürede grubun lideri konumuna geldi ve grubu Ronnie And The Red Caps isim de?i?ikli?i ile yeniden adland?rd? ve ?ekillendirdi. Ronnie And The Red Caps, 1958 y?l?nda, Rob Records imzal? ilk kayd? piyasaya sürdü. Cortland City School’dan 1960 senesinde mezun olan Dio, hayat?n? tamamen müzi?e adamaya karar verdi.
Grubunun ad?n? bir kez daha de?i?tiren Dio, 1961-1967 y?llar? aras?nda, yeni ad?yla Ronnie Dio and The Prophets olan grubuyla beraber birçok single ve birde albüme imza atarak kendisini kan?tlad?. ?talyanca Tanr? anlam?na gelen Dio lakab?n?, bu grupla beraber çal??t??? dönemde kullanmaya ba?layan genç sanatç?, daha sonralar? Dio lakab?n? isim olarak kullanmaya ba?lad?.
1967 y?l?nda Ronnie Dio and the Prophets’in da??lmas?n?n ard?ndan, ilk olarak Electric Elves, daha sonra ise Elf olarak adland?rd??? yeni grubunu kuran Dio, 1969 y?l?nda alt grup olarak kat?ld??? Deep Purple konserinin sonras?nda, Deep Purple’?n gitaristi olan Ritchie Blackmore’un ilgisini çekmeyi ba?ard?. Kendi gruplar?ndan ayr?lan ikili, Rainbow ad?n? verdikleri efsane grubu kurdu.
?lk albüm 1975 y?l?nda ç?kt?. Rainbow, k?sa sürede büyük bir hayran kitlesi olu?turdu, fakat Blackmore’un grubu daha popüler olmak ad?na finansal isteklerini öne ç?kartmas? üzerinde Dio grubu terketmi?tir. 1975 y?l?nda, eski vokalleri Ozzy Osbourne’un gruptan ayr?lmas?n?n ard?ndan Black Sabbath’a transfer olan Dio, bu grupla birlikte ç?kt??? konserlerde, ileriki y?llarda metal müzi?in simgesi haline gelecek olan ”Devils Horn” simgesini kullanmaya ba?lad?. Daha sonraki y?llarda yapt??? aç?klamalarda büyükannesinin kötülü?e kar?? yapt??? bir koruma i?areti olarak tan?mlad??? Devils Horn, Dio’ya ait bir simge olarak sevenleri taraf?ndan kabul gördü.