Romatizma Nedir? Hava Şartlarının Romatizmaya Etkisi Var Mıdır?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Hava ?artlar?n?n de?i?imiyle baz? kronik hastal?klar?n etkilenmesi milattan önce 400 y?llar?nda t?bb?n kurucusu say?lan Hipokrat’?n dikkatini çekmi?tir. De?i?en hava ko?ullar? ve romatizma aras?ndaki  ili?kiyi aç?klamada baz? çal??malara ba?lam??t?r.Romatizma kol ve bacak eklemlerinde görülen a?r?lar ve s?z?lar için kullan?l?r. Genellikle kad?nlarda daha s?k görülmektedir. ?nsanlar?n ya?? artt?kça romatizma ve eklem a?r?lar? daha s?kla??r. 1940′lar dan sonraki çal??malarla birlikte romatizman?n anatomik ve klinik biçimleri s?n?fland?r?lm??t?r. Bununla birlikte daha etkin tedavi yöntemleri olu?turulmu?tur.
Romatizma ve eklem hastal??? olanlar farkl? havalardan etkilenebilmektedir. Kimisi havadaki bas?nçtan kimi nemden kimi ise ani de?i?en s?cakl?kla birlikte a?r?lar?n?n artt???n? söylemektedir. Ancak en çok ?ikayetçi olunan durum ya?mur gelmeden önceki durumdur. Çünkü havadaki bas?nç dü?er bununla birlikte nem oran?ndaki de?i?ir.
Sonuç olarak yüzy?llar öncesinden itibaren incelenen bu durum kar??s?nda kesin olarak bilimsel ili?ki kurulamam??t?r. T?bbi uzmanlar bu konuda tavsiye verebilmektedirler. Romatizma ve eklem a?r?lar? olan ki?ilere nem oran?n?n dü?ük yani havas? kuru yerlerde ve güne?li bölgelerde ya?amalar?n? tavsiye etmektedirler.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.