Rock Müzik Nedir? Rock Müziğin Türleri ve Tarihçesi

0
45

4390_zko_teardrop-300x197Chuck Berry ve Elvis Presley ile birlikte rock müzik, zirvedeki yerini sa?lamla?t?rm?? ve kendisini geli?tirmi?tir. Teknolojinin geli?mesi ile amplifikatörlerin yayg?nla?mas?, elektrogitar?n rock müzi?e giri?ini sa?lam??, bu müzi?e yeni bir soluk getirmi? ve daha sert müzikler yap?lmaya ba?lanm??t?r. Daha sonraki dönemlerde grup mant???n?n yayg?nla?mas? ile Beatles, The Rolling Stones gibi dünyaca ünlü gruplar rock müzi?e damgas?n? vurmu?tur. Kendisini sürekli olarak yenileyen rock müzik kendi içerisinde; Hard rock, progresif rock, alternetif rock, pop rock, punk rock, industrial rock, senfonik rock gibi pek çok farkl? alt dallara ayr?lm??t?r.
Hard Rock: 1960 ’ lar?n ba?lar?nda garaj rock olarak bilinen müzi?e dayan?r. Elekro gitar, basgitar ve davul vazgeçilmez enstrümanlar?d?r. Di?er rock türlerine göre oldukça sert bir müzik tarz?d?r.
Alternatif Rock: 1980 ‘li y?llar?n sonlar?na do?ru hard rock ‘a kar?? olarak ç?km?? ve bu müzik tarz?n?n bir alternatifi olmak istemi?lerdir. Rock müzikte, yeni bir armoni anlay??? sunan müzik türlerinin tamam?na bu isim verilmektedir. R.E.M. grubu en önemli temsilcilerindendir.
Progressive Rock: Rock müzik ile caz, folk ve klasik müzi?in kar???m? olarak kar??m?za ç?kan tarz di?er tarzlara göre daha deneysel denebilecek bir yap?ya sahiptir. Bu müzik tarz?n?n en önemli noktalar?ndan biri, her grubun yapt??? müzi?in kendi ad?yla an?lmas?d?r. Ünlü Beatles grubu ve Moody Blues Grubu bu tarz?n ilk temsilcileri olarak kabul edilir.
Punk Rock: Punk, düzene ve düzenin getirdi?i sistemlere kar?? ortaya ç?km?? bir isyand?r. Tabula?m?? ve kal?pla?m?? davran??lara kar??d?r. Hayat gündelik ya?anmal?d?r anlay???n? benimsemektedir. Punk’a göre ki?iler düzene göre de?il kendi istediklerine göre ya?amal?d?rlar. Her gün i?e gidilmemeli, e?lence ve düzensizlik hayat?n temel noktas? olmal?d?r. Punk, içinde bulundu?u durumlar? protesto etmek için müzik yapar. Bu ayk?r?l?k; saç biçimlerinden, k?yafetlerine kadar yans?maktad?r.
Industrial Rock: Digitalin ön planda oldu?u, makinele?meye kar?? bir müzik tarz?d?r. öfke ve isyan bu tarz?n temelini olu?turur. Ministry Grubu bu tarz?n ilk temsilcilerindendir.
Pop Rock: Rock müzi?in daha hafif ve sade yap?lmas?n? benimseyen anlay??t?r. Akustik enstrümanlar?n ve vokalin a??rl?kta oldu?u pop müzi?e yak?n bir müzik tarz?d?r.
Senfonik Rock: Rock müzi?in, içerisinde klasik müzik ve rock müzik temalar?n?n birlikte kullan?lmas?yla olu?an türüdür. Queen bu tarz?n ilk ve önemli temsilcilerindedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.