RNA Nedir? Türleri Nelerdir?

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Bilim dünyas?ndaki aç?l?m? ribo nükleik asit anlam?nda olan RNA, tek zincirli yap?dad?r ve ribo nükleotitlerin birbirine ba?lanmas? sonucu meydana gelmektedir. DNA molekülüne oranla  RNA’?lar?n boylar? daha k?sad?r. RNA?lar, vücut hücrelerinin hemen hemen hepsinde oldukça fazla miktarda bulunmaktad?r. RNA?n?n yap?s?n? ise;  Adenin, Guanin, Sitozin ve Urasil maddeleri olu?turmaktad?r. Hücre tipine ba?l? olarak, 5 adet RNA türü vard?r.Mesencir RNA(mRNA)
Bu RNA türünün görevi, DNA molekülünde sakl? halde bulunan genetik bilgilerin, protein yap?s?na aktar?lmas?nda arac? görevi yapmakt?r. Bu molekül, hücrede bulunan ribozomlara tutunarak, DNA molekülünden ald??? özel ?ifreye ba?l? kalarak, hücre taraf?ndan sentezlenecek amino asit s?ras?n? belirlemektir. Bu molekül, DNA ile  bir nevi ortakl?k yapmaktad?r. mRNA?lar, DNA’?larda bulunan gen bölgesi ile, komplementerlik özelli?i göstermektedir.??in biraz daha karma??k taraf? bir adet ökaryot hücre, yakla??k olarak 10.000 farkl? yap?da mRNA molekülü içermekte ve bu hücre, bunlar?n hepsinden bir veya birden fazla polipeptid zinciri sentezler.
Transfer RNA(tRNA)
Bu tür moleküller, yonca yapra??na benzeyen bir yap?dad?r ve bazen çift sarmall? olma özelli?ine sahiptirler.tRNA?lar?n zincirlerinde, 70 ile 99 adet ribo nükleotid bulunmaktad?r.Bu moleküküllerin do?ayla olan ili?kisine bak?ld???na, do?ada bulunan her 20 amino asit için, en az bir tane tRNA bulunmaktad?r.Bu moleküllerin görevi ise, tRNA?lar  kendilerine ba?lanm?? olan amino asitleri mRNA?dan ald?klar? kodona göre polipeptid zincirlerine dizerler.Ve bu moleküller, üç adet baz?n meydana getirdi?i ve antikodon ad? verilen uçlar? sayesinde mRNA?da yer alan kodon bölgesine ba?lanarak üzerlerinde ta??d??? amino asitlerin mRNA?daki ?ifreye ba?l? kalarak  do?ru ?ekilde dizilmelerini sa?larlar.
Ribozomal RNA(rRNA)
rRNA?lar, ad?ndan da anla??laca?? gibi hücrede bulunan ribozomlar?n temel yap?s?n? olu?turan elementlerdir.Bu moleküller, toplam ribozom a??rl???n?n, %65′?lik gibi önemli bir k?sm?n? olu?tururlar.
Heterojen Nukleer RNA(hnRNA)
Bu tür moleküller, hücrede sentezlenmi? olan ve prosese u?ramam?? yap?daki öncül mRNA molekülleridir.