Rezonansla Yıkılan Köprü: Tacoma Narrow Bridge

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Öncelikli olarak isminden de anla??labilece?i gibi asma köprüler, asma halatlar? ve ask?lar arac?l???yla ana ta??y?c? eleman olan kablolara as?larak yap?lar. Kablolar, köprüyle geçilecek olan suyun iki yakas?ndaki zemine, sa?lam biçiminde ba?lan?p iki ya da daha çok dikey destek kulesi üzerinden geçirilir. Fakat genel olarak kablolar?n ankraja girme aç?s?n? düzeltmek ?çin uçlara yak?n bölümlere ek destekler yerle?tirilir.Mühendis Moisseiff tabliyenin geni?lik ve aç?kl?k oran? dengesini ayarlayamam??, kulland??? boyuna I kesitli kiri?ler rüzgar geçirmemi?ti. Burulma rijitli?i esnek olmayan bu köprü aç?l???ndan k?sa bir süre sonra sürekli rüzgara maruz kalm?? ve sal?n?ma girmi?tir. Köprü üzerindeki hareketli yükün de az olmas? köprünün daha s?k ve h?zla sal?n?m yapmas?na olanak veriyordu.
Yap?m?ndan yakla??k 4 ay sonra 67 km/sa h?zla esen rüzgarla rezonansa girdi. Köprünün 140 km/sa gibi bir rüzgara dayanmas? öngörülürken rezonansa giren köprü y?k?ld?. Y?k?lmas? beklenen bu köprü 1 ay önce trafi?e kapat?ld??? için üzerindeki arabada bulunan bir köpek d???nda can kayb? olmad?.
1950 y?l?nda tekrardan in?a edilen bu köprüde bo?luklu kiri?ler kullan?larak rüzgar?n geçmesine müsade edildi. Tabliye geni?li?i art?r?ld?. Yeni köprünün 10m yüksekli?indeki ta??y?c? kiri?i rüzgar? geçirecek kafes elemanlardan olu?turuldu?u gibi Tabliye geni?li?i 18.3m kiri? yükseklik/aç?kl?k oran? 1/47 olarak saptand?.
Mühendislik ad?na iyi bir örnek te?kil eden bu köprü bilgilerin güncellenmesini sa?lad? ve yeni teknoloji aray??lar?na girildi.