Renklerin Gücü Var Mıdır?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Her rengin her insana b?rakt??? farkl? izlenimler mevcut. Örne?in; baz? kesim insanlar ya?murlu havalarda i?lerinin pek normal olmad???n? belirtiyor. Bunun sebebi ise gri’nin insanlara verdi?i tuhaf ve ürkütücü enerji. Güne?li bir güne k?yasla ya?murlu günler insanlar aç?s?ndan aksakl?klarla dolu olabilir. Bunun sebebi tabii ki yine gri. Gri, ki?ilere ruh izlenimi olarak ciddiyeti izlenim olarak b?rak?r. So?ukluk, a??r? ciddiyet, kuralc?l?k, hareketsizlik gibi s?fatlar da gri renginin insanlara b?rakt??? izlenimlerde kullan?labilinir.Gri’yi olu?turan siyaha deyinmem gerekirse, griden al?nan negatif enerji; griyi olu?turan siyah?n verdi?i enerjiden kaynaklan?yor. Siyah negatif aç?dan bak?ld???nda; üzüntü, yas, kay?p ve ?a?k?nl?k anlamlar? ta??mas?yla birlikte pozitif aç?dan bak?ld???nda; bilgeli?i temsil eder. Siyah ?eytani bir renk de?ildir fakat negatif enerjisi pozitif enerjisine kar?? a??r basan bir renktir. Siyah rengin insanlarda olu?turdu anlam ise siyah giyinen ki?iyi ?öyle tan?mlar; güçlü, yarat?c?, sessiz f?rt?na fakat özünde sa?lam olmayan ki?ilik.
K?rm?z? tüm renklerden daha tehlikeli ve daha kad?ns? bir izlenimdir. Yaratt??? izlenimler sadece tehlike arz etmez. Dinçlik, güç ve arzu da pe?i s?ra gelir. K?rm?z?n?n yarattt??? izlenim ate? elementinden ötürüdür. Ate? elementi yo?un duygular?n elementidir. Bu durum k?rm?z? rengine de yans?r. Baz? ilkel kabilelere göre k?rm?z?n?n ta??d??? anlam; üstün güç ve kutsal renk. K?rm?z? renginden ho?lanan insanlar?n ki?ilikleri genellikle vazgeçmeyen ve hayat? bilerek ya??yanlard?r. Fiziksel anlamda k?rm?z?dan ho?lanan ki?iler ba????kl? geli?mi? insanlard?r.

Ye?il rengi hayat?n kendisini temsil etmesinin yan? s?ra toprak elementi oldu?u için paran?n özünü; bereketi de temsil eder. Ye?il ?ans?n rengi; büyümenin i?areti, paran?n özü, h?rs, tutku ve k?skançl???n negatif temsilcisidir. Osmanl? döneminde ye?ilin anlam?; dinçlik ve ya?am arzusunu belirtir. Ki?ilerde ye?il giymek; güvenilirlik, annelik, cömertlik ve gençlik gibi izlemler ta??r. Koyu ye?il ise ki?ilerde a??r? tepki, a??r? duygu, a??r? k?skançl?k özetle a??r? bir kimlik gösterir.