Renk Körlüğü Nedir? Nasıl Teşhis Edilir?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Göz yap?s?nda pigment eksikli?ine ba?l? olarak, iki renk görme ?eklinde kendini gösterir. En çok rastlan?lan hali anormal trikomatopsi türüdür. Bunlar do?adaki her rengi görür fakat k?rm?z?-ye?il-sar? veya mavi-ye?il-sar? aras?ndaki ayr?m?n? yapamazlar. Normal bir göz yap?s?nda, gözün renkleri alg?layabilmesi 3 farkl? yap?daki koni pigmentlerinin sistematik bir ?ekilde çal??mas?yla meydana gelmektedir. Bu ?ekilde do?adaki renkleri alg?layabilme yetisine trikomatop olarak isimlendirilmi?tir. Hastal?kl? göz yap?s?nda eksik koni hücreleri ne kadar çok ise renk alg?lama yetisi o kadar dü?mektedir.
Renk Körlü?ünün Te?hisi
Renk körü olan ki?i herkesinde kendisi gibi gördü?ünü dü?ünerek hastal???n?n fark edemeyebilir. Renk körlü?ünün yada renk görme eksikli?i tipinin belirlenmesine yarayan, çe?itli renklerin kar???m?ndan meydana gelen harf veya rakamlardan olu?an tablolar haz?rlanm??t?r. Bu tablolara inchiara tablolar? denilmektedir. Bu tablolar sayesinde renk körlü?ünün ve de eksikli?i basit bir ?ekilde te?his edilebilmektedir. Bir ba?ka ?ekli de renkli yumak ya da renkli ipçiklerin birbirine kar??t?r?larak renk gruplar?na ay?rmas? istenir ve hasta olan ki?i bu grupland?rmay? renk ayr?m? yapamad??? için gruplar? olu?turamaz.
Renk Körlü?ünün Çe?itleri
Renk körleri ana renkleri ya hiç göremezler yada eksik alg?larlar. Tam renk körü ve eksik renk görme sorunu olarak ikiye ayr?l?rlar. Eksik renk görme problemi ise kendi içinde üçe ayr?l?r. K?smi renk körlü?ü olarak da k?rm?z?, ye?il ve mavi tonlar?n?n ay?rt edilmedi?i çe?itleridir ve renk eksikliklerine göre farkl? isimlendirilirler.
Renk Körlü?ünün Tedavisi
Tam renk körlü?ünün tedavisi bulunmamaktad?r. Renk görme eksikli?i olanlarda ise, renk körlü?ü lensi veya renk körü?ü gözlükleri ile daha canl? hale ve görülebilir renkler haline getirilebilmektedir.