Reklamcılığın Tarihçesi

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Ticari reklamc?l?k ise, gerçek anlamda gazetelerin yayg?nla?mas? ile ortaya ç?kt?. Bir reklam tarihçisi olan F. Presbrey’e göre, ilk gazete reklam?, bir kitab?n yay?nlanmas?yla ilgili olarak 1625′de yap?ld?. Günümüzde de kullan?lan gazete reklam? ilkeleri, Amerikan reklamc?l???n?n kurucusu say?lan Benjamin Franklin taraf?ndan, kendi yay?mlad??? gazetesinde geli?tirildi ( 1730) Bugünkü anlamda gazete reklamlar?, 19. yüzy?lda ve 20. yüzy?l?n ba?lar?nda ortaya ç?kt?. Reklamc?l?k, 1920 y?l? civarlar?nda radyonun, 1950 y?l? civarlar?nda da televizyonun yayg?nla?mas?yla canlanm??t?r.Türkiye’de, resmi ve yar? resmi ilanlar say?lmazsa, ilk gazete reklamlar? 1840′l? y?llarda Ceride-i Havadis, 1860′l? y?llarda Tercüman-? Ahval gazetelerinde görüldü. Servet-i Fünun dergisinde de reklamlar yay?nland?. Bu reklamlarda sat?l?k ev,arsa vb duyurular?n yan? s?ra, kitap ve özellikle Avrupa’dan ithal edilen baz? ilginç ve nadir bulunan tüketim malzemelerinin duyurular? vard?.
Türkiye’de ilk reklam ?irketi, 1909 y?l?nda “?lanc?l?k” ad?yla kuruldu. 1938′den sonra gazete at??lar?n?n artmas? ve gazetenin iyice yerle?mesi, reklamc?l???n canlanmas?na yol açt?. Reklam?n, iktisadi ya?am?n vazgeçilmez bir parças? durumuna geli?i, çok partili yönetimle ba?layan (1950) iktisatta liberal siyasetin etkilerinin yayg?nla?mas?ndan sonra oldu. Yeni yönelinen tüketim ekonomisinin destekledi?i gereksinim yaratma olgusu, reklamc?l???n geli?mesini h?zland?rd?.
Türkiye’de ?lk radyo reklamlar? 1951′de ba?lad?. 1962 y?l?nda ç?kar?lan bir kararnameyle, devlet radyolar?nda ?irketlerin haz?rlad??? reklam programlar?n?n yay?n?n için özel reklam ku?aklar? ayr?ld?. 1969′da da rady reklamlar?nda “cing?l” ad? verilen reklam müzikleri kullan?lmaya ba?land?. ?lk televizyon reklamlar?ysa 1972′de ba?lad?.
Günümüzde reklamc?l?k art?k hemen hemen her alan de?erlendirilerek icra ediliyor. Gazete, radyo, televizyon, billboardlar vs. ile birlikte özellikle ?nternetin de yayg?nla?mas?yla reklamlar art?k hayat?m?z?n bir parças? haline geldi. Öyle ki okudu?unuz bu yaz?daki kelimelerde bile bir reklama rastlamak mümkün.