Reflünün Sebepleri ve Tedavi Yolları Nelerdir?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Mide reflüsüne Gastroözafagial reflü denir. Gastroözafagial reflü belli bir kesimi ve ya ya? aral???n? de?ilde herkesin her zaman olabilece?i türden bir hastal?kt?r. Ara?t?rmalara göre dünya nüfusunun %40′ yak?n? bu hastal?ktan ?ikayet etmektedir. Reflü’nün sebebi olarak yemek borusu ile midenin birle?ti?i bölgedeki kaslar?n hareketlerinin bozulmas?, bu bozulma sonucunda yenilen besinlerin mideye geçerken gev?eyerek mideye girmesi ve ard?ndan geri kaçmalar?n engellenmesi için s?k?la?an kas grubunun çal??mamas? sebep olmaktad?r. Ayr?ca gö?üs bo?lu?u ve kar?n bo?lu?undaki kaslar?nda normalden farkl? olmas? reflü olu?mas?na sebep olmaktad?r.
Reflü hastalar? genelde doktor yard?m? almayarak ilaçlar ile ve besinlerine dikkat ederek ya?amlar?n? sürmektedirler. Baz? durumlarda ise reflü hastaya gere?inden fazla rahats?z etmektedir. Bu durumlarda doktor yard?m? al?narak mide içine endoskopi yap?lmas? gerekmekte, mide içindeki asit seviyesinin ölçülmesi ve incelenmesi gerekmektedir.

Reflü hastal??? genelde ya?am boyu süren ve ?iddetini hastan?n belirledi?i bir hastal?kt?r. Reflüsü olan ki?iler yedikleri besinlere dikkat etmeyip normal ya?ant?lar?na devam ederse kalitesi dü?ük bir hayat sürerler. Dikkat edilecek hususlar vard?r, bunlar?n yap?lmas? durumunda reflü hafifletirir ama sona erdirilmez. Reflüsü olan ki?iler, çikolata, k?zarm?? ya?lar, kahve, kola gibi g?dalardan uzak durmal? varsa e?er fazla kilolar?n? vermeli, sigara kullanmamal?, gece uyurken yüksek yast?k kullanmal?d?r.