Reenkarnasyon Nedir? Gerçek Olabilir Mi?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Ölen birinin ba?ka bir vücutta,ba?ka bir bedende dünyaya gelerek ya?am?n? devam ettirmesi çok eski bir inançt?r.Baz? inançlara göre;beden 2 ya da 3 kez tekrar dirilir ve yeni hayat?na devam eder ancak bu süreçte eski hayat?n? hiçbir ?ekilde hat?rlamaz. Howard isimli ara?t?rmac? M?s?r Firavunu Tutankhamun’un mezar?na ula?t???nda solmam?? ve dipdiri çiçekler görür ve bu konu hakk?nda ara?t?rmalar yapar. Carter’?n herkes taraf?ndan bilinen ara?t?rmas?n?n en ilginç noktas? ise do?um y?l? cetveli uygulamas?. Cetveli bir müslüman olarak inceledi?inizde anlams?z geliyor. ?nanc?n?z? bir kenara b?rakarak objektif bir ?ekilde incelemenizi tavsiye ederim.
Carter’a göre vücut ruh de?i?tirebilir,vücut sadece bir giysi aslolan ruhtur ve ruh istedi?i bedende yeniden ve tekrar tekrar can bulabilir.Carter uygulamaya koydu?u bu cetvelde daha önceki hayat?n?zda kim olarak ve nerede ya?ad???n?z? bulman?za yard?mc? oluyor nas?l m?? Do?um tarihini bilen herkes bu uygulamay? gerçekle?tirebiliyor.

Bu cetvelde do?um y?l?n?za göre anahtar harfinizi buluyorsunuz daha sonra bu harf sizlere cinsiyet,ya?ad???n?z yer ve kimli?inizi gösteriyor. Bunun yan? s?ra do?um ay? cetveli de sizlere cinsiyetinizi gösteriyor. Bu ne kadar do?ru ya da ne kadar gerçekçi bilinmez cetvelin tamam?n? sizlere sunmak isterdim ancak birçok yerde bulamad?m.
Kuran-? Kerim’de yer alan baz? ayetler asl?nda bu olay? direkt olarak egale ediyor fakat reenkarnasyona inanan ve bu ?ekilde ya?ad???n? iddaa eden birçok olay ve insan da gündemde.