ReadyBoost Nedir? Nasıl Çalışır?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197ReadyBoost özelli?i Windows Vista ile geli?tirilmi?, flash bellekteki bo? alan? RAM veya sanal bellek olarak kullan?lmas?n? sa?lamaktad?r. Bu sayede, bilgisayar?n hem h?z? artt?r?lm??, hem de gerekli i?lem daha kolay ve h?zl? bir ?ekilde halledilmi? olur.Fakat bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta, kullanaca??n?z flash belle?in içerisinde veri olmamas?d?r. Her ihtimale kar?? içerisindeki verileri yedeklemeniz ve o ?ekilde ReadyBoost etmeniz gerekir. Readyboost yap?ld?ktan sonra diskin içerisinde unuttu?unuz verileri kurtarmak imkâns?zd?r. Bu özelli?i ile depolama ayg?tlar? (flash bellek, memory stick, compact flash, secure digital) bilgisayar?n sahip oldu?u RAM”in çal??ma mant??? ile çal??t??? için bilgileri haf?zas?nda geçici bir süreli?ine sakl? tutar. Bu sebeple, depolama ayg?t?n?z?n içeri?indeki tüm veriler silinmi? olur.
Peki ReadyBoost’u nas?l kullan?rs?n?z?
Flash belle?inizi bilgisayar?n?za takt?ktan sonra, sa? t?klay?p özellikler diyorsunuz.