Raşitizm Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Ra?itizm Hastal???n?n Belirtileri Nelerdir?
Hastal???n belirtileri ya?a göre de?i?iklik göstermektedir. En önemli dönem olan süt döneminde ba? terlemesi artar, bebekler di?er ya??tlar?na göre hareket etmekte daha çok zorlan?rlar, oturup kalkarken geç hareket ederler ve ayakta durmakta bir hayli zorlan?rlar. Ra?itizm, zeka gerili?i ya da buna benzer farkl? olaylar? tetiklemez ancak tedavisi geç yap?l?rsa havaleler ve nöbetler kaç?n?lmazd?r. Ra?itizmli çocuklar?n al?nlar? geni? ve göbekleri belirgin ?ekilde ?i?kindir. Di? ç?kmas? bu tür hastalarda gecikir ve bir belirti daha ya??tlar?na göre boylar? daha k?sad?r ve uzama süreci çok daha fazla zaman almaktad?r.
Ra?itizm Nas?l Te?his Edilir? Tedavisi Nas?l Yap?l?r?
Hastal???n te?his a?amas?nda ailenin belirtilere uygun olarak doktor deste?i almas? çok önemlidir. Kemik filmi çekilmesi ve kan tahlili ile kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeylerinin ölçümü te?his için yeterlidir. Bu noktada çocu?un hasta olup olmad??? ve kemiklerindeki zay?fl?k ortaya ç?kacakt?r.Tedavi noktas?nda,hastal???n ve hastan?n durumuna göre ilaç tedavisi uygulanmaktad?r,e?er hastal?k ileri boyuttaysa yüksek doz D vitamini bir seferde a??zdan verilir,hastal?k ba?lang?ç sürecindeyse D vitamini günlük olarak 2-3 ay gibi bir süre boyunca devaml? olarak a??zdan verilir.Tedavi sürecine doktor karar verir iki yöntemde kesin sonuca ula?t?r?r fakat yan etkileri de mümkündür.Bir anda yüksek doz D vitamini alan bünye buna olumsuz tepki de verebilir.Çocuklarda görülen tedavi,ya?l? bünyeye de ayn? ?ekilde uygulanmaktad?r. Belli bir ya?a ula?t?ktan sonra ra?itizm ortaya ç?kmaktad?r. Yine ilaç tedavisi uygulanmaktad?r ancak vücut dirençsiz oldu?u için iyile?me süreci daha fazla zaman almaktad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.