Rahim Kanserinin Teşhis Edilmesi ve Tedavisi

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Genellikle yava? ilerleyen bir kanser türüdür. Rahim kanserinin tan?s?nda ilk belirti vajinada meydana gelen kanamalard?r. Bu ?ikâyetlerle doktorunuza ba?vurman?z halinde size biyopsi yap?l?r. Rahimden al?nan bu küçük parçan?n patoloji uzman? taraf?ndan incelenmesi sonucu kanser olup olmad??? anla??l?r. Yava? ilerleyen bir tür oldu?u için, yakalanan kad?nlar?n ço?u tedavi edilebilir. Tedavide en yayg?n ve doktorlar taraf?ndan en çok tercih edilen yöntem rahmin al?nmas?d?r. Rahimle birlikte fal lop tüplerinin ve yumurtal?klar?n da al?nmas? gerekir. Çünkü kanserli hücreler ilk olarak o do?rultuda yay?lma gösterir. Kanserin her türü elbetteki hastan?n moralini olumsuz yönde etkiler. Ancak hasta yak?nlar? ve doktorlar?n bu konulara hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Her hastal?kta oldu?u gibi özellikle kanserde moralin yüksek tutulmas? tedavinin belki de ilk kural?d?r. Unutulmamas? gereken ikinci kural ise erken te?hisin hayat kurtard???d?r. Hayat?n ak???na kendimizi fazla kapt?r?p rutin kontrollerimizi aksatmayal?m. Her i?in ba?? sa?l?kt?r.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.