RAHİM FİLMİ UYGULAMASI

0
25

RAH?M F?LM? UYGULAMASI

Rahim filmi (hsg), rahimde sorun ya?ayan bayanlar?n ba?vurdu?u bir tetkik yöntemidir. Bu yöntem ile rahimde rahim bo?lu?unda olan ya da tüplerde olan tüm sorunlar görülebilmektedir. Bu sayede kad?n do?um hekimleri bayanlara ç?kan sonuca göre tedavi plan? planlamaktalar d?r.

Rahim filmi sayesinde tüm t?kal? tüpler rahim bo?lu?unda olan tüm sorunlar gözler önüne serilebilmektedir. Çocu?u olmas?n? isteyipte olmayan çiftler bu tan? sonras?nda iyi bir tedavi ile çocuk sahibi bile olabilmektelerdir. Bu film esnas?nda a?r? ac? eskisi kadar çekilmemektedir. Geli?en teknoloji sayesinde makinelerde geli?mi? olup daha az ac?l? i?lemler yap?lmaktad?r. Baz? bayanlar çok daha fazla korktuklar? için anestezi ile de çekim yap?lmaktad?r. Rahim a?z?na bir alet yerle?tiren hekim daha sonra rahmin içine do?ru bas?nçla bir s?v? göndermektedir. Bu s?v? tüm rahmi dola??p kar?na kadar gelmektedir. Tüpler t?kal? de?il ise tüplere bile ç?kmaktad?r. Hekimde bu s?rada çekim yapmaktad?r. Çekim i?lemi 15-20 dakika kadar sürmektedir. Daha sonra hemen sonuç da ç?kmaktad?r. ?yi bir hastanede çekilen film gayet ba?ar?l? sonuçlar ortaya koyacakt?r. Bu filmin sonucunda kad?n do?um hekimi ona uygun tedavi planlayacakt?r. Do?um doktorlar? bu yönteme s?kl?k ile ba?vurmaktad?r. Eskiden kad?nlar bu filmden çok korkmakta ve çektirmek istememektedir. ?imdilerde çok daha iyi makinler ile çekim yap?lmaktad?r. Bu sayede kolayl?k ile çekim yap?labilmektedir. ?laçl? s?v? vücuda verildi?i zaman biraz a?r? hissi olu?abilmektedir. Bu da çok ?iddetli bir a?r? de?ildir. Birçok kad?n do?um hekiminin çocu?u olmayan çiftlerden istedi?i tetkik yöntemi ile sorunlar daha kolay görülebilmektedir.

Rahim filmi, rahim a?z?na yerle?tirilen cihaz ile bas?nçla içeriye s?v? gönderilerek çekim yap?lmas? i?lemine denmektedir. Rahimde, rahim bo?lu?unda ya da tüplerde var olan sorunlar? rahatl?k ile görülebilmesini sa?lamaktad?r.