Psikolojide Savunma Mekanizmaları Nelerdir?

0
25

4390_zko_teardrop-300x197BA?LICA SAVUNMA MEKAN?ZMALARI1)BASTIRMA
Bilinçalt?na itme, unutma, bilinçten uzakla?t?rmaya çal??ma gibi ifadelerle de anlat?lan bast?rma birey için kayg? ve üzüntü verici olay ve durumlar?n unutulmaya çal???lmas? yani bilinçalt?na itilmesidir.
2)BAHANE BULMA (MANTI?A BÜRÜME)
Neden bulma biçiminde de ifade edilebilen bahane bulma bireyin olaylar ve durumlar kar??s?nda as?l sebebi söyleyemeyip nedenler uydurmas?d?r.
Çok istedi?i halde arkada?? kadar zengin olamayan ve onu k?skanan bireyin ”Zenginlik insan?n ba??na büyük dertler açar.” demesi örnek olarak verilebilir.

3)YANSITMA
Ba?kas?n? suçlama ya da kendi suçunu ba?kas?na atma olarak tan?d???m?z yans?tma tam anlam?yla bireyin kendi yanl??l?klar?n?, olumsuzluklar?n? ba?kalar?nda görmesidir.
Sald?rgan e?ilimli birinin di?er insanlar? sald?rganl?kla suçlamas? örnek olarak verilebilir.