PRP Yöntemi İle Saç Sökülme Tedavisi

0
35

4390_zko_teardrop-300x197PRP yöntemi yani aç?l?m? ile PLATELET RICH PLASMA yöntemi henüz saçlar? dökülme a?amas?nda olan, tamamen kel ya da geni? bölgeli saç aç?kl??? bulunan ki?iler haricinde isteyen herkese uygulan?lan bir yöntemdir.PRP yöntemi hastadan al?nan bir miktar kan?n, (bu kan çeyrek çay barda?? kadar en fazla) 8 dakika boyunca dakikada 3000 devir yapan cihazlar?n yard?m? ile plazmas?n?n ayr?lmas? i?lemi ile ba?lar. Ayr?lan bu plazma art?k tedavi için gereken ana maddedir. Saç için uygulanmas?ndaki amaç, beslenemeyen, cans?z kalan saç ve köklerin beslenmesini sa?lamakt?r. Yöntem uygulan?rken gerekli görülen k?s?mlara elde edilen bu s?v? enjekte edilir. Tek seferde sonuç olmak mümkün de?ildir. Tedavi 2 ile 4 hafta ara ile yap?larak toplam 6 seans tan olu?makta baz? özel durumlara göre farkl?l?k göstermektedir. Saçlar?n seanslar boyunca düzeldi?i, tekrar olu?um içine girmeye ba?lad??? gözle de görülmektedir.
Bu yöntemin yeni olmas?ndan dolay? her tedavi merkezinde uygulanamad??? sebeplerinden dolay?da fiyat? henüz dü?me a?amas?na gelmemi?tir. Yapt???m?z ara?t?rmalar do?rultusunda 3500ile 4500 tl aras?nda tedavi masraf? olu?maktad?r.
PRP yöntemi sadece saç ve saç kökleri için de?il, ayr?ca derinin tazelenmesi ve ciltteki leke, akne tedavisinde de kullan?lan etkili bir yöntemdir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.