Proscar Mı? Propecia Mı?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Prostat büyümesi, prostat kanseri gibi vakalarda ilaç tedavisi olarak kullan?lan proscar isimli prostat ilac? kullanan erkeklerde(45-60 ya?lar) özellikle kel ve seyrek saçl? olanlarda saçlarda dökülmenin durmas?, saçlarda gürle?me, aç?k yerlerin kapanmas? gibi baz? durumlar ortaya ç?karm??t?r. Bu durumu inceleyen bilim adamlar? Finasterid denilen maddenin erkeklerde hormon de?i?iklikleri yaparak genetikte olsa saç dökülmesini engelledi?i uzun kullan?mlarda saçlarda yeniden art?? gözlemlemi?lerdir. Ba?ka bir marka ise bu etken madde miktar?nda de?i?iklik yaparak saç dökülmesini önleyen ilk oral yolla al?nan ilac? piyasaya sürmü? ve ba?ar? göstermi?tir.Piayasa bulunan iki ilaç proscar ve propecia tamamen ayn? özellik gösteren ilaçlar olup kullan?c?lar?n daha az maliyetle kendi ilaçlar?n? olu?turma durumuna itmi?tir. Propecia proscara göre 5 kat daha pahall? olup etken maddece proscar?n 5 de biri kadard?r. Bunu bilen kullan?c?lar proscar al?p lac? 5 e?it parçaya bölerek propecia gibi kullanmaya ba?lam?? ayn? etkiyi görmü?lerdir.
Proscar ve propecia erkekler d???nda kullan?lamayan ve ciddi yan etkileri oldu?u söylenen ilaçlard?r. ABD’de bu iki ilaç yüzünden olu?turulan ma?dur insanlar toplulu?u, gruplar? ve web siteleri bulunmaktad?r. Erkeklerde cinsel isteksizlik, sperm say?s?nda azlama gibi baz? yan etkileri ilaç firmas? taraf?ndan da belirtilmekte ama geçici oldu?u söylenmektedir. Baz? kullan?c?lara göre ise yan etkilerinin geçmedi?i daha ciddi durumlara yol açt??? gibi bilgilerde bulunmaktad?r. ?laç e kolayca bölünebilen, rahatl?kla yutulan ve birçok kullan?c?ya ula?m?? durumdad?r. ?lac? saç dökülmesi için kullanmak isteyenler için yap?lan aç?klama ise ?u ?ekildedir, “proscar ve ya propecia 3 ile 12 ay aras?nda etki göstermekte ve hayat boyu kullan?m zorunlulu?u bulundurmaktad?r. E?er ilaç bir müddet sonra b?rak?l?rsa dökülme eskisine oranla daha h?zl? gerçekle?ecektir.”
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.