Proktit (Rektit) Teşhis ve Tedavisi

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Kanser olan ki?ilerin kanser tedavisi gördükleri radyasyonlar?n yan etkisi olarak, cinsel ili?ki sonras? veya ba??rsak enfeksiyonlar? sebebi ile olu?mas? yayg?nd?r. D??k?da görülen kan, balgam ve doku parçalar?, kab?zl?k durumlar?, a?r? ate? ve ishal görülen ki?ilerin mutlaka bu hastal?k sebebi ile tedavi merkezlerine gidip en k?sa sürede tedaviye girmeleri gerekmektedir.?ltihapl? hastal?k oldu?u için hastal???n bula?mas?nda bakteriler veya virüsler etkilidir. Hastal?k cinsel yolla bula?m?? ise bu durun her iki ki?ininde hastal??? yaymalar?na sebep olmaktad?r. ?drar s?ras?ndaki balgam, kan ve doku parçalar? hastal???n cinsel yolla bula?t???na kan?t gösterilmekte, anüsün çevresindeki deri kabarc?klar? ve su toplamalar? görülmesi de di?er bula?ma durumlar? ile bula?t???n? göstermektedir.
Tan? koyulmas? için tedavi merkezlerine gidilmesi, doktor taraf?nda anüs ve çevresindeki dokunun incelenmesi, idrar örnekleri al?nmas? ve incelenmesi gerekmektedir. Gerekli durumlarda radyografik filmlerin çekilmesi ve hastal???n boyutunun görülmesi daha sa?l?kl? olmaktad?r. Tan? koyulduktan sonra e?er hastal?k bakteriler taraf?ndan meydana gelmi? ise düzenli antibiyotik kullan?larak kolayca tedavi edilebilir. Fakat hasta olan ki?i enfeksiyonu virüsler taraf?ndan alm?? ise bu tedaviyi güçle?tirmekte antibiyotik tedavisini i?e yaramaz k?lmaktad?r. Doktorlar bu durumda hastay? hastanede gözlem alt?nda tutarak durumun ciddiyetine göre de?i?ebilen tedaviler uygulayabilirler.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.

Google dan Gelen Aramalar: