Progeria (Yaşlılık Hastalığı) Nedir? Tedavisi Mümkün Müdür?

0
13

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n Belirtileri Nelerdir?Hastal?k, cinsel geli?imi etkilemekte ve büyüme zamanla durmaktad?r. Zeka gerili?i ya da ilerlememe durumu söz konusu de?ildir. Hastalar normal bir insan gibi dü?ünebilir ve fikir yürütebilir. Büyüme hormonu ve bunu sa?layacak ilaçlar?n takviyesi herhangi bir fayda sa?lamamakta olup ve uzmanlar bu tedavi yönteminin hiçbir i?e yaramad???n? aç?kça belirtmektedirler.
Hastal???n Tedavisi Mümkün müdür?
Az önce de belirtti?im gibi ilaç tedavisi bu hastal?k için hiçbir önem arz etmemektedir. Ek g?dalar ve besinlerin tüketilmesi de bu hastal???n gerilemesinde ya da hastay? iyile?tirmede hiçbir i?e yaramamaktad?r. Son y?llarda fareler üzerinde yap?lan deney sayesinde gen de?i?imi ad? verilen tedavinin insanlar üzerinde de uygulanabilece?i belirtilmi?tir. Gen tedavisi ve uygulan??? hakk?nda henüz kesin ve ortaya sürülmü? bir bilgi yok fakat farelerin en iyi kobay olduklar?n? dü?ünürsek gen tedavisinin Progeria’n?n önüne geçebilece?ini tahmin etmek zor olmayacakt?r.
Bu tedavi için yap?lan aç?klamalar: Hastal???n belirtilerinin azalt?lmas? ve belirli süre zarf?nda hastal???n tamamen yok edilece?i ?eklindedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.