Profesyonel Ses Kayıt Teknolojisi & Stüdyo

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Ya?am?n soluklar?ndan kendine zaman ay?rabilen insanlara asl?nda en büyük g?dalardan biridir müzik , dinden sonra belki de ilk . 90′l? y?llar?n ba??ndan bu yana geli?en dijital ortam kay?tlar? insanlara sundu?u imkan ile birlikte hem bu sanat dal?n?n geli?mesine hem de baz? yerlerde ses kirlili?ine neden olmu?tur . Sanat camias?ndan ve e?itimden kendini uzak tutan insanlar i?e el at?nca ; bu i?i gerçekten yapmak isteyen insanlar?n pabucu bir nebze dama at?lm??t?r .Birço?umuz bunu sorgulamam???zd?r asl?nda , ba?kas?n?n eserleri her zaman ba?ka sanatç?lar taraf?ndan yorumlanm?? ve eser sahibinin küçük bir parantezde her zaman ismi yer alm??t?r sadece …Stüdyo ve stüdyo ekipmanlar?na gelecek olursak :
Bu konu görsellik ve bütünlük aç?s?ndan belli parçalara ayr?lmaktad?r . Bunlar? ilerleyen yaz?lar?mda geni? olarak tek tek inceleyece?im . Buradaki as?l amaç hem sesin tazeli?ini ve parlakl???n? korumak , hem de s?f?rdan olu?turulacak parçalara ayr? bir hava , canl?l?k katmakt?r . Profesyonel seviyede stüdyo camias?na kat?labilmek için fiyat 30.000$ ile 250.000$ civar?nda de?i?mektedir. Bu tür stüdyolarda kay?t – prova ve mixaj kontrol odalar? ayr? ayr? bulunmakta ve alan?nda uzman ki?iler ayr? ayr? görev üstlenmektedir . Bunun d???nda her?eyini tek ba??na ve profesyonel olarak yapabilen sanatç?lar da mevcuttur . Ör / Toygar I?IKLI
Prodüktör ( Producer ) ;
Ses kay?t teknolojileri bak?m?ndan tam donan?ml? , kay?t & mixaj ve müzik yap?m? konusunda bilgili , üretken ki?ilere prodüktör denilmektedir . Dünyada bu i?i en iyi yapabilen ki?i , Eminem & Rihannna gibi ünlü isimleri s?f?rdan bu camiaya katabilen ki?i yani Dr. Dre’dir . Amerika’da bu ismin k?ymeti oldukça bilinmektedir . Kendine ait kulakl?k ?irketi dahi bulunmaktad?r (bkz. Monster beats by dre headphones ) . Türkiye’de insanlar geçim s?k?nt?s?ndan veyahut çe?itlilikten dolay? kendine kolay geleni , yani download etmeyi tercih ediyor her zaman . Bu da sanatç?y? öldürüyor her geçen gün . Umar?m Türkiye de sanatç?n?n de?erini bir gün gerçekten anlar …
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.