Popüler Müziğin Kültürümüze Etkisi

0
46

4390_zko_teardrop-300x197Toplumlar?n ya?am biçimlerini ö?renmenin en iyi yöntemi, bilgi edinilecek toplumun kültürel yap?s?n? incelemektir. Bir toplumun gelenek ve göreneklerini, kültürel yap?s?n? en iyi anlatan ise o toplumun sanat eserleridir. Sanat eserlerinden o topluma ait hemen hemen her türlü ö?eye ula?mak mümkündür.  Sanat?n ile kültür do?ru orant?l? olarak birbirlerine ba?l?d?r. Sanat? geli?mi? toplumlar ya?am biçimlerini de yukar?ya ta??may? ba?arabilmi? toplumlard?r. Burada sanat?n geli?mi?lik düzeyini en iyi yans?tabilecek olan tür olarak müzik sanat? kar??m?za ç?kmaktad?r. Bir kar??la?t?rma ile konuyu biraz daha açal?m. Popüler müzik; her dönem var olmu? ve her dönem farkl? tarz ve ?ekillerle kar??m?za ç?km??t?r. 1968’ li y?llarda Rock müzik Türkiye’ nin popüler müzi?i iken, 2000’ li y?llar Pop müzi?in popüler oldu?u dönemlerdir. Avrupa ülkeleri içinde 1600’ lü y?llarda Barok Dönem müzi?i popüler müzik iken günümüzde bu popülaritesinden oldukça uzakt?r. Bu ufak aç?klamadan sonra as?l konumuza dönelim. Geçmi?te yap?lm?? pop müzik eserleri ile 2000 den sonra yap?lm?? olan pop müzi?i eserlerini kar??la?t?ral?m. Fikret KIZILOK, Tanju OKAN, Ajda PEKKAN 1970’ li y?llarda önemli popüler müzik sanatç?lar?m?zdan baz?lar?d?r.Tanju OKAN’ ?n Ba?l?k paras? adl? eserini ele alal?m.
Ba?l?k ister k?z babas?
O toplumun yüz karas?
Olmaz olsun ?u fakirlik
Bulamad?m ba?l?k paras?
Eserin nakarat k?sm?n? inceledi?imizde ezgisel güzelli?inin yan? s?ra sözlerinde, o dönemde ba?l?k paras?n?n toplumsal bir sorun oldu?undan bahsederek topluma müzik vas?tas? ile bir ?eyler iletmeye çal??maktad?r. Bu çok basit bir örnektir ki bu örnekleri ço?altabiliriz.
2012 y?llar?n?n önemli pop ?ark?c?lar?n? ise Tarkan, Kenan DO?ULU, ?smail YK’, vb olarak s?ralayabiliriz. Buradan da ?smail YK’ n?n Allah belan? versin adl? eserini ele alal?m.
Allah belan? versin
Allah seni kahretsin
Bana gelen sana gelsin
Hayat?m? sen mahvettin
Ac?mad?n neler çektim
Kader seni de kör etsin