Plates Nedir? Nasıl Yapılır? Faydaları Nelerdir?

0
26

4390_zko_teardrop-300x197Plates Ad? Nereden Gelmi?tir?
Bu isim bir bireye ait ve kurucu ismi alm??t?r. Bu tekni?e ismini veren Joseph Plates’tir. Plates,küçük ya?larda ast?m ve romatizma hastal??? olan sa?l?ks?z bir çocuktur. ?lerleyen ya?larda baz? sporlarla u?ra?arak kendini geli?tirdi. 1. Dünya sava??nda kampa al?narak askerlere kendi tekni?ini ö?retti amac? özel ve kendine ait olan teknikler geli?tirerek sa?l?kl? ve diri vücutlar olu?turmakt? ve bunu da ba?ard?. Art?k herkes onu konu?uyor ve ondan ders almak için çaba harc?yorlard?. Asl?nda bu tekni?i birçok ünlü ismin de benimsemesi ile dünya çap?nda giderek yayg?nla?t? ve reklam? yap?ld?. Bu teknik 30-40 teknik sayesinde tüm vücut ad?na geli?imi ve sa?l?kl? bir bünyeyi vaad ediyor.Bu prensiplerin en önemlilerinden bahsedecek olursak;
1)Konsantrasyon:Yap?lan hareketlere uyum sa?lamak ve onlar? hissetmek bu ad?mda çok önemlidir.
2)Kontrol:Bu ad?mda vücudu kontrol edebilmeli ve ona hakim olmal?s?n?z,bedeninizin yorgun olmamas?na özen göstermelisiniz.
3)Merkezleme:Göbek,bel ve kalça merkezleme denilen olay bunlar?n etraf?nda gerçekle?mektedir.
4)Ak?c? Hareket:Yap?lan hareketler ara vermeden ve en do?ru ?ekilde yap?lmal?d?r.Kesintisiz çal???lmal? ve h?z kesmemelisiniz.
5)Kesinlik:Yap?lan hareketler rastgele ya da bilinçsizde de?il tam do?ru ?ekilde yap?lmal?d?r.
6)Nefes:En önemli noktalardan bir tanesi bu ad?mda nefesinizi en do?ru ?ekilde kontrol etmeli ve yorgunluk hissinden kurtulmay? ö?renmelisiniz.

Faydalar? Nelerdir?
– Vücut duru?unu ?ekillendirir
– Dola??m sistemini düzene sokar
– Kas kontrol mekanizmas?n? sa?lar
– Fiziksel uygunluk düzeyini artt?r?r
– Sakatlanma riskini en alt seviyeye çeker
– Kuvvetli kaslar?n olu?umuna yard?mc? olur
– Tam anlam?yla sa?l?kl? bir bünye.
Plates toplar? sayesinde bu egzersizler ve teknikler daha kolay hale getiriliyor. Sizleri zay?flatmaz ya da kilo vermenize direkt olarak etki etmez ancak sporun do?as?nda olan bu durumlar istem d??? zaten gerçekle?ecektir, zay?flamak ya da kilo almak için ba?laman?z yanl?? bir tercih olur. Tek amaç zinde bir vücut ve vücut kontrolünü sa?lamakt?r.