Piyano Nedir? Piyanonun İcadı ve Tarihçesi

0
66

4390_zko_teardrop-300x197Piyanonun atas? çembalodur. ?ekil olarak da benzerlikler gösteren bu çalg?da, ses ç?kartmak için tu?lar?n tellerle olan temas?, tu?lara monte edilen ç?talar yard?m? ile elde edilmekteydi ancak sesin gürlü?ünün ve hafifli?inin sa?lanmas? oldukça zordu. 1700’ lü y?llarda çembalo geli?tirerek ilk piyano yap?lm??t?r. Barok Dönemin en önemli bestecisi ve ayn? zamanda klavsen ve çembalo tamircisi olan J. Sebastian BACH’ ?n da bu ilk piyanoyu denedi?i bilinmektedir.Piyano genel olarak konsol, kuyruklu ve elektro piyano olarak üç ana gruba ayr?l?r. Bu s?n?fland?rmalar?n içerisinde çe?itli boy ve tu? say?s? bulunmaktad?r. Fakat genel olarak piyano, 88 tu?ludur. Bu tu?lardan 36’ s? siyah tu? (diyez ve bemol), 52’ si ise ana sesler olan beyaz tu?lardan olu?maktad?r.
Piyano, di?er telli çalg?lar?n aksine ne tellere bir yay sürtme ile ne de m?zrap yard?m? ile ses ç?kartan bir çalg?d?r. Keçe ile kaplanm?? tokmaklar?n tele vurmas? ile ses ç?kartt???ndan dolay? telli çalg?lar grubunun, tokmakl? çalg?lar kategorisindedir. Piyanoda teller ah?ap bir kasa üzerine gerilidir. ?stenilen telden ses ç?kartmak için o tele ait olan tu?a bas?l?r. Piyanoda genel olarak iki adet pedal bulunmaktad?r. Uzatma pedal? ve surdin (yumu?atma) pedal? olarak piyano tu? tak?m?n?n alt k?sm?nda bulunur. Ayaklar ile yönetilen bu pedallardan uzatma pedal? sesin uzamas?n? sa?larken, surdin pedal? sesin titre?imini azaltarak sesin daha az ve yumu?ak ç?kmas?n? sa?lar. Piyanoyu di?er ço?u çalg?dan ay?ran en önemli özellik tek ba??na bir orkestra olmas?d?r. Yani ayn? anda hem soloyu hem de e?li?i çalabilen bir enstrümand?r. Zaten hemen hemen bütün besteciler orkestra eserlerini piyano ile yapmaktad?rlar. Örne?in; ünlü piyanistlerimizden ?dil Biret, Beethoven’ ?n orkestra eserlerini piyano ile konserlerinde çalmaktad?r.
Piyano nota yaz?m? t?pk? arp ve çembalo gibi iki partisyon ?eklinde alt alta yaz?l?r. Bu bak?mdan di?er çalg?lardan ayr?lmaktad?r.
?dil Biret, Faz?l Say, Süher Pekinel Karde?ler, Hande Dalk?l?ç, Tuluyhan U?urlu ülkemizin önemli piyanistlerindendir. Joseph Horovitz ve Glenn Gould’ da dünyaca ünlü piyanistlerden bir kaç?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.