Pislik Böceği (Manas) Nedir?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Pislik böceklerinin hayatlar?n? devam ettirebilmeleri için gerekli olan beslenme durumlar? göze al?nd???nda, bu gereksinim onlar için hiç sorun te?kil etmemektedir çünkü ekosistem içinde olu?turulan denge onlara muazzam bir avantaj sa?lam??t?r. D??k? yada gübrelerin yap?s? yada geldikleri (at?ld?klar?) canl?n?n ne oldu?u Bok böcekleri için hiç önemli de?ildir. Aç?klamak gerekirse d??k?y? b?rakan hayvan?n etçil yada otçul olmas? bu böcekler için hiç sorun de?ildir Gerekli olan tek ?ey gübrenin ihtiyac? kar??layabilmesi ve larvalar için üreme ortam?n? sa?layabilir olmas?d?r.Bok böceklerinin di?er bir ad?da Manas’t?r. Yaprakduyargal?giller familyas?ndan olan bu böcekler dünya üzerindeki bir çok ortama ayak uydurabilirler ve oralarda hayatlar?na devam ederek ço?almalar?n? sürdürebilirler. Ya?am bölgeleri incelendi?inde sadece Antartika’da var olmad?klar? gözlenmi?tir. Karakteristik ve yap?sal özellikleri incelendi?inde so?uk ortam? sevmeyen bir davran??a sahip olduklar? anla??lm??t?r. Bu dezavantajl? durum haricinde bir de kuru havay? sevmezler ancak havan?n so?uk olmas?na verdikleri tepkiyle kuru olmas?na verdikleri tepki birbiriyle ayn? olmamakla birlikte, kuru hava onlar için en az?ndan kabul edilebilir niteliktedir. Ya?am alanlar? k?saca söylenecek olunursa ormanlar?, otlaklar?, meralar?, tarlalar? ve hatta çölleri buna dahil etmek gerekir.
Çöl ortam? asl?nda onlar?n dünya üzerinde tan?nmalar?n? sa?lam??t?r. Eski M?s?r’daki en yayg?n sembol ve ?ekillerden biri onlar olmu?lard?r. M?s?rl?lar zaman?nda bu böce?e çok farkl? anlamlar yüklemi? ve kendilerince olu?turduklar? bu ritüellere inanm??lard?r. ?lk olarak böce?in üreme biçimi o dönemdeki insanlar? çok etkilemi? ve meydana gelen bu üreme ?ekli kozmik evrenle ili?kilendirilerek ?ekil almaya at?fta bulunulmu?tur. Bir ba?ka simge ise sembolün Güne?’le beraber ayn? ortamda yer almas? ve bu ?ekle Güne?’i simgeleyen bir diskin e?lik etmesidir. Burda böce?in küreyi hareket ettirmesi ve kontrolü elinde tutmas? örnek olarak gösterilmi? ve Sirius sistemi ile ili?kilendirme yap?lm??t?r. Örnekler ço?alt?labilir ancak günümüzde çok büyük bir önem arz etmemektedir.
Böceklerin di?isi ve erke?i aras?nda bir tak?m farkl?l?klar yer almaktad?r. Erkekler irilik ve görüntü bak?m?ndan kolayca anla??labilmekte ve ba? ile gö?üs bölümlerini donatan kimi zaman uzun ve sivri kimi zaman ise yukar? do?ru k?vr?ml? boynuza benzeyen organlar? bulunmaktad?r. Ülkemizde de bu böcek türü oldukça fazla yer almakta ve çe?itlilik göstermektedir. ?sim olarak belirtmek gerekirse’’ Polyphylla fullo’’, ‘’Melolantha melolantha’’, ‘’Anisoplia segetum ( Bambul olarak bilinir )’’, ‘’Anomala vitis (ba? Bambulu)’’ ve ‘’Epicotemis hirtu bunlardan baz?lar?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.