Pisa Kulesi – İtalya

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Pisa Kulesi, Babil Kulesi örnek al?narak yap?lm?? bir kule. Çan kulesi olarak tasarlanm??t?r. Bu kulede 7 çan bulunmaktad?r. Pisa Kulesi’nin zirvesine ula?mak isterseniz e?er, 294 basamak ç?kman?z gerekti?ini sak?n unutmay?n.
Pisa Kulesi’nin in?aat?na 1173 y?l?nda ba?lanm??. ?n?a edilen ilk iki kat e?ik de?ildir. Üçüncü kattan itibaren kule e?ilmeye ba?lar. Kulenin e?ilmeye ba?lad??? mimarca 1185’te fark edilir. Kulenin duru?unu düzeltmek için birçok yola ba?vurulur; fakat denenen yollar?n hiçbirisi çözüm getirmez kulenin e?ikli?ine. En can al?c? nokta ise, kulenin neden e?ik oldu?udur. Bunun cevab?n? ise ?öyle verebiliriz; kulenin in?a edildi?i topra??n elveri?siz yap?da olmas?d?r.Bu dönemde Floransa ile Pisa ?ehri aras?nda sava? ç?k?nca kulenin in?as? durmak zorunda kal?r. Bir yüzy?l sonra kulenin in?as?na tekrar ba?lan?r. 1272 y?l?na kadar kulenin in?aat? devam eder. Ancak, kule halen e?ilmeye devam etmektedir. 1284’te yine bir sava? sebebiyle kulenin in?as? tekrar sekteye u?rar. 1370’de in?as?na devam edilen kule 60 metre yüksekli?e ula??r ve kulenin in?aat? nihayete erdirilir.
Kulenin e?ikli?i pek çok uzman?n dikkatini çekmi? ve onlar?n ara?t?rmalar?na konu olmu?. Uzmanlar?n ara?t?rmalar? sonucunda pek çok sebebe ula??lm??. 1173’de at?lan kule temeli genel olarak mermer ve kireçten olu?makta. Yuvarlak bir temel üzerine oturtulan kule, ince kum, deniz kabuklar? ve kil üzerine in?a edilmi?. Kulenin güneyinde yer alan toprak daha s?k??t?r?labilir düzeyde bir toprak oldu?undan kule güneye do?ru e?ilmektedir. Ancak, kulede dikkat çeken nokta, y?llar geçtikçe kulenin batmak yerine e?ilmeye devam etmesidir. Kulenin bugüne kadar y?k?lmamas?n?n sebebi ise, 14.500 tonluk a??rl???d?r.
Kulenin e?ikli?ini düzeltmek için çal??malar yap?lm??. Bu çal??malar?n en önemlisi 1993 y?l?nda 4,47 derece e?ime ula?an kulenin kuzey kaidesinin alt?nda toplam 599 ton a??rl???nda 94 kar??t a??rl???n yerle?tirilmesi ile yap?ld?. Bu çal??ma sayesinde, kulenin e?imi 4,10 metreye getirilmi? oldu.
?u anda Pisa Kulesi’nin e?imi sabitlik kazanm?? durumdad?r ve 3,99 derecedir. Kulenin e?imi sabitlendi?inden dolay? bir 300 y?l daha y?k?lmayaca?? tahmin edilmektedir.