Pellegra Hastalığı Nedir?

0
31

4390_zko_teardrop-300x1971937′de bu maddenin nikotinik asit oldu?u belirlendi. Bu asidin yan? s?ra m?s?rla beslenme sonucunda m?s?rdaki nikotinik asidin yan?nda vücudun nilotinik asidi türetebildi?i bir aminoasit olan tripofan da eksiktir. Nikotenik asit eksikli?i deride çe?itli ?ekil bozukluklar?ndan ba?ka sindirim ve sinir sistemlerinde de bozukluklara yol açar, sindirim sistemi mukozas?nda iltihaplanmalar görülür.Genellikle ilkbaharda ortaya ç?kar. Geçmi?teki temel olu?um nedeni sava? y?llar?nda insanlar?n bu?day yerine m?s?r unundan yap?lan yiyeceklerle beslenmesiydi. M?s?rda nikotinik asidin sentezlenmesi için gerekli ön maddenin bulunmamas? pellegraya yol açar. Günümüzde pellegra sindirim sistemi bozuklu?u sonucunda asit emilimi olmayanlarla alkolikler gibi beslenmeleri çok eksik olan ki?ilerde görülür.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.