Pastel Boya Nasıl Yapılır?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Her ?eyden önce yap?lacak çal??ma karalama yöntemi, karbon ka??d? veya özde? bir malzeme ile pastel boyama yapmak için üretilmi? ka??da özenle çizilir. Boyan?n kalitesi oldukça önemlidir. Pastel boya tekni?i önemlidir, kalem ?eklinde yaz? yaz?yormu? gibi tutulmaz, yatay tutulur ve öyle boyama yap?l?r. Pastel boya yap?l?rken ne yap?l?yorsa ona göre uygulama ?ekli vard?r. Örne?in gökyüzü yap?l?yorsa ba?ta da söyledi?im gibi yatay tutularak sa?a sola hareket ettirilerek boyama i?lemi yap?l?r ya da bir a?ac?n yapraklar?n? yaparken pastel boya çivi çak?yormu?ças?na ka??da 1-2 cm uzakl?ktan vurularak yap?l?r. Renklerin koyu olmas? gerekti?i yerlerde ba? parmak ile boya iyice yay?l?r. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken ?ey, h?zl? olmamakt?r. Aksi takdirde ka??t y?rt?labilir. ?unu da belirtmeliyim ki pastel boya çal??mas? her ka??da yap?lmaz. Bu çal??ma için üretilmi? üst taraf? pürüzlü ka??tlar kullan?lmaktad?r.Pastel boya yap?l?rken önce aç?k renkler kullan?lmal?d?r. Örne?in bir yeri mavi yapacaksak önce aç?k mavi daha sonra koyu mavi sürmemiz gerekmektedir. Çünkü aç?k bir rengi koyula?t?rabiliriz fakat koyu bir rengi açmam?z mümkün olmamaktad?r. Pastel boya yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husulardan birisi de renk ayarlamas?d?r. Örne?in sar? ile mavinin birle?ti?i yerlerde veya mavi ile k?rm?z?n?n birle?ti?i yerlerde ye?il, mor gibi renklerin ç?kmamas? için özen gösterilmeli geçi?lerin keskin olmas? için de beyaz renk kullan?lmal?d?r. Bu kurallara uyuldu?u takdirde teknik olarak güzel bir resim ortaya ç?kacakt?r, görsel aç?dan ise resmi yapan?n sanatsal beceri ve zekas?na kalm?? bir ?eydir.
BA?LIK ?LE YAZI ARASINDA B?R ÇEL??K? VAR BA?LIKTA PASTEL BOYA NASIL YAPILIR YAZILMI? FAKAT YAZIDA PASTEL BOYA ?LE  RES?M NASIL YAPILIR ANLATILMI?
çok ilginç pastel boyayla çok güzel boyam??lar
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.