Paskalya Adası Heykellerinin Sırrı

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Heykellerin üzerinde yap?lan ara?t?rmalar bu heykellerin s?rr?n? çözmeye yetmedi, üzerlerinde ne bir sembol ya da ne bir yaz?l? eser bulunuyor ancak tek nokta heykellerin surat ifadeleri hepsinin yüzünde gururlu bir gülümseme mevcut fakat bu ara?t?rmalar için yeterli görülmüyor. Bir ba?ka bilgi ise heykellerin baz?lar? yar?m b?rak?lm?? ve heykellerin karaya nas?l ta??nd??? bilinmiyor. A??rl?klar? konusunda tonlarca a??rl?kta olan bu heykellerin kim taraf?ndan yap?ld??? da bilinmiyor çünkü buna dair hiçbir iz yok…

Efsaneler Adas?
Efsaneye göre; heykellerin yap?m? sava? sonras?na dayan?yordu. Polinezya kökenli kavimler buraya yerle?ti ve hüküm sürmeye ba?lad? ancak sava?lar ve sald?r?lar onlar? y?ld?rd? ve sonunda pes ettiler ancak buraya veda etmeden önce bu heykelleri b?rakt?lar. Heykeller gülümsüyor ve bir bo?lu?a bak?yor gururlu bir ?ekilde onlar giden eser sahiplerini bekliyor ve onlar?n yeniden gelece?i i?aretini veriyor. Baz? heykellerin surat ifadelerinde kayg?l? bir bekleyi? oldu?u da söyleniyor. Yaz?n?n ba??nda da belirtti?im gibi eserler hakk?nda detayl? ara?t?rmalar yap?lam?yor ne yaz?l? bir belge ne de bir i?aret var sadece heykellerin yüz ifadeleri ve gülümsemeleri tarihçiler için çok da yeterli de?il.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.