Parolaları Artık Sahipleri Bile Bilmeyecek

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Bu ara?t?rmayla var?lan sonuca ” örtülü ö?renme ” ad? verildi. Bu ö?renmeye göre olu?turulan parolay? biz bilinçli olarak bilmeyece?iz. Sadece beynin ezberlemesi sa?lanacak. Zaten sürekli girilen ?ifreleri bir süre sonra a??zla söylemekte zorluk çekebiliyoruz. Ancak ?ifreyi girerken elimiz direk tu?lara yöneliyor. Bu durum da bununla alakal?. Yani ?ifre kullan?c? taraf?ndan hat?rlanmasa bile beyin taraf?ndan istem d??? hat?rlanacak. Bu üniversitede yap?lan ara?t?rmada 30 haneli ?ifre deneklere 100′ den fazla gösterildi. Zamanla denekler bu ?ifreyi bilinçsiz bir ?ekilde ezberledi. Yani ço?u denek ?ifreyi söyleyemedikleri halde do?ru ?ekilde girebildiler. Bu durum sa?land?ktan sonra tekrar etme i?lemi sona erdirildi ve 2 hafta beklendi. Tekrars?z geçen 2 hafta sonunda da bu ?ifre girme i?leminde çok az say?da hata yap?ld??? ortaya kondu. Bu sistem daha da olgunla?t?r?ld???nda parola unutma sorununa ciddi bir çözüm getirecek gibi görünüyor.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.