Parkinson Hastalığı Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n Belirtileri Nelerdir?
Hastal?k çok sinsi ilerlemektedir ve belirtileri uzun zaman sonra ortaya ç?kmaktad?r, hastal???n ba?l?ca belirtileri ?unlard?r;
– Titremelerin artmas? ve hareketlerde gözle görülür bir yava?lama
– Hastan?n yazd?klar?n?n küçük ve okunaks?z olu?u
– Yava? yürümek ve ayaklar? sürüyerek hareket etmek
– Depresyon ve beraberinde getirdi?i s?k?nt?l? ruh hali
– K?s?k sesli konu?man?n yan? s?ra,ses k?s?lmas?
– Terleme ve tansiyon dü?üklü?ü
– Yürürken,vücudun hareketsiz olmas?(kollar?n sallanmamas?)Bu belirtiler zaman anlam?nda ki?iden ki?iye de?i?mektedir. Hastal?k 10 y?l gibi uzun bir zaman ilerler ve daha büyük s?k?nt?lara yol açar. Ölümcül bir hastal?k de?ildir bunun yan? s?ra felce de neden olmaz, hastal?k genel olarak erkeklerde görülür ve 40 ya? üstünde daha s?k rastlan?r. Az önce belirtti?im gibi hastal?k ölümcül de?ildir fakat ki?inin ya?am?n? büyük ölçüde zora sokar ve hareket kabiliyetini yitirmesine neden olur.
Tedavisi Nas?l Yap?l?r?
Parkinson hastal???n?n tedavisinin kesin bir ?ekilde gerçekle?medi?ini yaz?n?n ba??nda vurgulam??t?m, gerçekle?tirilen tedavi yöntemleri, hastay? iyi hissettirmek ve ya?am?n? daha kolay sürdürmesini sa?lamak amaçl? gerçekle?tirilir. Ameliyat ya da cerrahi müdahale söz konusu de?ildir. ?laç tedavisi düzenli ve doktor kontrolünde uygulan?r, parkinson hastal??? için birçok ilaç mevcuttur ve bu ilaçlar titremeyi, kaslar?n hareketsiz kalmas?n? önlemek amaçl? kullan?lmaktad?r. ?laç tedavisinin sonu yoktur, kesildi?i an da hastal?k daha h?zl? ilerleyecek ve rahats?zl?klar daha ileri seviyede olacakt?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.