Paraşüt Sporunun Tarihçesi ve Atatürk

0
19

4390_zko_teardrop-300x197Para?üt ipek gibi naylon kuma?tan yap?lmaktad?r. ?emsiye biçimde oldu?u gibi kare ya da dikdörtgen ?eklinde para?ütler vard?r. Yüksek bir yerden dü?en ya da inen bir cismin, bir insan dü?ü?ünü a??rla?t?rarak yere inmesini sa?layan düzenektir. Uzay uçu?lar?nda para?ütlerden yararlan?l?r. Uzay araçlar?n?n ve füze ba?l?klar?n?n uzaydan yeryüzüne dönü?lerindeki h?z? azaltmak için kullan?l?r.Birinci dünya ve ikinci dünya sava?lar?nda gerek asker gerekse malzeme indirmenin yan? s?ra uçaklar? ar?zalanan birçok pilotun ya?am?n? kurtard?. Askeri amaçl? kullan?lan para?üt zamanla spor dal? haline geldi ve ülkemizde de büyük ra?bet gördü. Turizm amaçl?da kullan?lmaya olanak sa?lad?. Türkiye’de dünyada ilgi uyanan bu para?üt sporunu dünyaya çok yak?ndan izleyen “Mustafa Kemal Atatürk”ün ilgisini çekti. Bu yeni sporun Türk gençleri aras?nda yay?lmas?n? isteyen Atatürk 3 May?s 1935’te “Türk Ku?u”nu kurdurttu. SSCB den getirilen “Anohin” ad?ndaki Sovyet çal??t?r?c?s? ilk Türk para?ütçüleri yeti?tirdi. Bunlar aras?nda “Abdurrahaman Türk ku?u”, “Mehmet Esengil”,Rüstem Mavituna” ö?renmekle kalmay?p birçok genç para?ütçü yeti?tirmek için hocal?k yapt?lar.1936 y?l?nda Cumhuriyet Bayram? münasebetiyle yap?lan Türk Ku?u gösterileri esnas?nda 600 metreden yapt??? atlay??ta para?ütü kilitlenen 18 ya??ndaki Türk k?z? “ER?BE TÜRKKU?” bu spor dal?n?n ilk ?EH?D? olmu?tur. Bu spor dal?n?n ilk ?ehidi, para?üt spor dal?n?n ?lk Türk hocalar?ndan olan Abdurrahman Türkku?unun k?z?yd?.
Ankara ve ?zmir’de yap?lan para?üt kuleleri gençleri bu spor dal?na çeken bir etmen olmu?tur.1962 de düzenlenen dünya para?üt ?ampiyonas?nda Türk sporcular? da yar??t?.1966 yap?lan uluslar aras? yar??mada Türk sporcular ikincilik, dördüncülük ve yedincilik olma ba?ar?s?n? yakalad?. Türk para?üt sporunun en büyük zaferi 1987 y?l?nda elde etti. Güney korede düzenlenen dünya gençler para?üt ?ampiyonas?nda “Bülent Görgeç” alt?n madalya kazanarak dünyaya ismini duyurdu. Ve Sedat Simavi vakf? spor dal? ödülü ald?.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.