Paranoyaklık Nedir? Paranoyak Düşünceler Bir Hastalık Mıdır?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197K?skançl?k, soyluluk, megalomanl?k, suçluluk ve ?ehvet paranoyalar? ve birçok paranoya çe?itlerine rastlan?lmaktad?r. Paranoya sistemli ve sistem olmayan olarak ikiye ayr?l?r. Sistematik paranoyada, hasta yukar?da verdi?imiz örnekler üzerinde ?srar eder ve her zaman ayn? ?eyi savunur. Sistematik olmayan da ise, ki?i de?i?ik hezeyanlar gösterir. Yani sürekli farkl? farkl? ?eyleri savunur. Bu durumda Paranoid ?izofrenide, alkol paranoyas?nda ve bunatlara rastlan?r. Paranoya de?i?meyen yani sistematik hezeyanlarla özelle?ir.Ki?i hezeyanlar? kan?tlamak için çe?itli kan?tlar ileri sürer. Paranoyaklar genellikle zeki ki?ilerdir ve ya?lar?na, zekâlar?na uygun biçimde davranmakta ba?ar?l? olamam??lard?r. Daha çocukluk dönemlerinde h?rç?n, geçimsiz, inatç?, kinci, arkada?lar?yla geçinemeyen, okulda s?k s?k disiplin sorunlar? yaratm?? olduklar? görülür. Paranoya vakalar? ilaç ve telkin tedavisiyle belli ölçülerde sa?l?klar?na kavu?turulabilir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.